Viktiga strategier i översiktsplanen för Norrköpings kommun

Publicerad

Kommunens nya översiktsplan är ute på samråd och du har chans att tycka till. I tre artiklar beskriver vi Norrköpings kommuns målbild, utmaningar och långsiktiga strategier för samhällsbyggnadsutvecklingen. Det här är den sista artikeln och här presenteras några av de långsiktiga strategierna för Norrköpings samhällsbyggnadsutveckling.

Fyrstegsprincipen

En viktig strategi i översiktsplanen för att arbeta med en hållbar utbyggnad är Fyrstegsprincipen för hållbar markanvändning. Den innebär att:

  • I första hand ska utbyggnad ske genom att befintliga byggnader och fastigheter får nytt liv och innehåll. Det kan ske genom att exempelvis bygga till en våning, renovera eller uppdatera planlösningen.
  • I andra hand ska komplettering av ny bebyggelse ske i områden där det redan finns bebyggelse. I detta steg går det också att använda byggnader eller fastigheter som är dåligt utnyttjade för att utveckla statsbyggnads- eller ortsstruktur.
  • I tredje hand kan områden omvandlas från en markanvändning till en annan, exempelvis att verksamhetsmark omvandlas till blandstad.
  • Det sista alternativet innebär att oexploaterad mark tas i anspråk. Denna exploatering ska ske med hänsyn till landskapsbild, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt skogs- och jordbruksmark. Byggnationen ska vara av väsentligt samhällsintresse som inte kan lösas med de tidigare stegen i processen samt stärka staden, orten eller kopplingen mellan stad och land.

Hållbar ortsstruktur

För att människor ska kunna bo och leva i alla delar av kommunen krävs goda kommunikationsstråk. Serviceorterna har en viktig roll för både den enskilda orten och den omkringliggande landsbygden med service och kollektivtrafik, därför är det viktigt att staden och serviceorterna prioriteras för utveckling. Det är ett sätt att ta tillvara investeringar och samtidigt stärka service, näringslivet och ett hållbart resande. Att prioritera serviceorterna möjliggör för fortsatt levande landsbygder.

Landsbygderna

För en hållbar utveckling av kommunens landsbygder är det önskvärt att komplettera befintliga orter intill starka kommunikationsstråk. Vid utveckling av landsbygderna ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse, vägar, rekreation och friluftsliv.

Kommunens inriktning är att bebyggelseutveckling i mindre orter i första hand ska vara möjlig genom att gå direkt till bygglov om inte detaljplan krävs av andra skäl. I översiktsplanen presenteras Norrköpings lokaliseringsprinciper för bebyggelsekomplettering vid lovprövning som ska vara vägledande. Lokaliseringsprinciperna som presenteras i översiktsplanen är:

  • Hållbar ortsstruktur: Bebyggelse bör lokaliseras samlat och i närhet till starka kommunikationsstråk i befintliga orter. Energieffektiva lösningar ska eftersträvas vid bebyggelsekomplettering. Anläggningar som ska prioriteras är sådana som gynnar landsbygderna, exempelvis turism, friluftsliv och areella näringar såsom jordbruk, fiskenäring och jakt.
  • Anslutning till viktig infrastruktur: Ny bebyggelse ska lokaliseras på lämplig plats utifrån viktig infrastruktur.
  • Bebyggelse ska lokaliseras så att brukningsvärd jordbruksmark undviks: Bebyggelseutveckling ska ske genom att hushålla med markresurser och ta hänsyn till brukningsvärd jordbruksmark för att fortsatt främja areella näringar och självförsörjningsgraden.
  • Kulturmiljö och landskapsbild: Det är viktigt att ta hänsyn till orters historia, struktur, karaktärsdrag, arkitektoniska kvaliteter och lokala bebyggelsetraditioner. Landskapsbilden ska värnas och bebyggelsens placering i förhållande till befintlig bebyggelse, utblickar, väg, vegetation och topografi ska beaktas.
  • Områdesskydd och områdespåverkan: Störningar som kan förekomma och ge upphov till exempelvis buller och lukt ska beaktas vid bebyggelseutveckling.
  • Klimatanpassning: Bebyggelsekomplettering ska vara motståndskraftig mot klimatrelaterade risker i form av ras, skred, erosion och översvämning både för dagens och framtidens klimat.

Tillgänglighet även utanför stadskärnan

En viktig strategi för att binda samman inner-, mellan- och ytterstaden är att utveckla längs urbaniseringsstråken, det vill säga där det är lätt att ta sig fram. Dessa är starka kommunikationsstråk som sammanfaller med utvecklingsområden utanför de mest centrala delarna av Norrköpings stad. Genom att utveckla i urbaniseringsstråken kan stadsmässiga kvaliteter och värden utvecklas som en stegvis expansion av den centrala staden.

15-minuters staden

15-minuters staden innebär att det ska finnas goda förutsättningar att kunna förflytta sig till sina vardagliga målpunkter inom 15 minuter till fots eller med cykel. Det kan exempelvis vara arbetsplatser, samhällsservice, paketutlämning eller kollektivtrafikhållplatser. Den kompakta, blandade och relativt täta stadskärnan gör Norrköping till en gångvänlig stad. Fortsatt komplettering och utveckling av staden med bostäder, arbetsplatser, service, grönstruktur och mötesplatser är viktigt för uppfyllanden av 15-minuters konceptet. En annan viktig strategi är utvecklingen och stärkandet av stadsdelcentrumen. 15-minutersstaden som koncept bör även arbetas med i serviceorterna.

Strömmen mitt i centrum

I dag är Norrköpings stad fördelad ungefär 70 procent söder om Motala ström och 30 procent norr om Motala ström. I och med att innerstaden expanderas mot norr och öster kommer Motala ström få en mer central placering i staden. Antalet sociala mötesplatser och tillgängligheten till Strömmen ska öka.

Promenaderna

I dagsläget utgör Promenaderna främst en yttergräns för innerstaden. I framtiden kommer promenaderna vara placerade mer centralt i staden och inte utgöra en gräns utan vara en integrerad del av staden. Detta sker bland annat genom att en Västra promenad anläggs. Promenaderna ska bilda centrala gaturum, koppla samman stadsdelar och vara attraktiva stråk som tillgängliggör staden.

Läs mer

Om översiktsplanen

Den första artikeln, om framtidens Norrköping

Den andra artikeln, om utmaningar och möjligheter i samhällsbyggnadsutvecklingen