Kommunen visar fler delar av risk- och sårbarhetsanalys

Publicerad

Varje mandatperiod ska alla kommuner, regioner och statliga myndigheter göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Det är ett första steg i en kedja för att bli mindre sårbara och bättre på att hantera kriser. Efter att Norrköpings analys fastställdes i kommunstyrelsen i juni sekretessbelades delar av den av tjänstemannaorganisationen, men en ny bedömning visar att flera delar som först maskerades kan visas. En ny version finns nu därför att ta del av.

– I vår strävan att skydda våra verksamheter och Norrköpings invånare på bästa sätt har delar i risk- och sårbarhetsanalysen maskerats. Jag blev dock uppmärksammad av Folkbladet på att det skiljde sig mycket från tidigare år och gav då ett uppdrag till förvaltningen om att se över om det fanns delar i RSA:n som kunde öppnas mer. Nu har jag fått svar att det fanns uppgifter som vi kan vara mer transparenta med. Vi är, och ska vara, försiktiga med vilken information vi lämnar ut, och det kan vara ett svårt avvägande att veta vad som ska vara sekretessbelagt eller inte, men självklart vill jag att kommunen ska vara så transparent som möjligt, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 20 juni fastställde kommunstyrelsen risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Norrköpings kommun. Direkt när analysen var beslutad sekretessbelade ansvarig tjänsteperson de delar som ansågs vara känsliga, enligt 18 kap 13 § OSL. I och med det skapades en öppen version av dokumentet som allmänheten har rätt att ta del av.

I samband med granskning av media fick kommunens säkerhetsavdelning i uppdrag att göra en förnyad bedömning av den öppna RSA-versionen för att se om de maskerade uppgifterna behöver lyda under sekretess. I den nya öppna versionen har flera markeringar tagits bort.

– Ständiga förbättringar är en viktig del i vårt löpande arbete. I det här ärendet finns det skäl att vara självkritisk och vi behöver se över våra rutiner och processer kring hur vi arbetar med egenkontroll i större utsträckning, säger Anna Selander, kommundirektör.