Fler bostäder och plats för företag föreslås i Jursla

Publicerad

En ny detaljplan anger hur Jursla kan utvecklas. Enligt den kan omkring 60-80 nya bostäder byggas samtidigt som den ger företag och andra verksamheter möjlighet att etablera sig och växa på platsen som med sitt läge i närheten av riksväg 55 och E4 har stor synlighet och bra logistik. Nu är detaljplanen ute på samråd.

Översiktskarta över Jursla och det område som den nya detaljplanen berör.

Så här föreslås Jursla utvecklas i den föreslagna detaljplanen. Nu har du möjlighet att delta i samrådsmöten.

Detaljplanen omfattar Jursla 1:26 och del av fastigheten Björnviken 2:2 och området som förslaget omfattar ligger mellan befintlig bebyggelse i Jursla och E4.

Detaljplanens syfte är främst att skapa möjligheter för verksamheter och företagare med begränsad omgivningspåverkan i ett exponerat läge. Planläggningen motiveras av att behovet av verksamhetsmark i kommunen är stort. Genom att möjliggöra för företag och verksamheter på platsen kommer transporter inte behöva köras genom Åby centrum. I detaljplanens syfte ingår även att möjliggöra för bostäder, vård, centrum och kontor samt att planlägga för befintlig skola och äldreboende med möjlighet att bygga ut i framtiden.

Enligt detaljplanen ska nya verksamheter samexistera med befintlig bebyggelse och det omgivande landskapet samt att ny bebyggelse ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.

I samrådet har du som kommuninvånare möjlighet att få fördjupad information, ställa frågor och lämna synpunkter. Två möten kommer att hållas där du är välkommen att delta: måndag den 4 september hålls ett digitalt samrådsmöte mellan klockan 18.00 och 19.30. Onsdag den 6 september är det öppet hus i Förvaltningshuset Rosen mellan klockan 18.00 och 19.30.

Läs mer: Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge - Norrköpings kommun (norrkoping.se)