Nya tomter för bostäder i Sandtorps sista etapp

Publicerad

I området Sandtorp byggs just nu nya gator och snart är nya marktilldelningar på gång för radhus, flerfamiljshus och villor. Det blir den avslutande etappen för området som erbjuder mycket grönska och som har närhet till butiker och goda kommunikationer.

Bild av Sandtorp från ovan där ena halvan visar nuläget och den andra visar en framtidsbild.

Var byggs det nya hus i Sandtorp? Klicka på bilden för att utforska på egen hand i vår simulator och jämföra nuläget med framtiden.

Granne med SMHI och Folkets park är Sandtorp det nyaste bostadsområdet i stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping. Sandtorp har utvecklats under cirka tio års tid med byggandet av bostäder, gator, parker, förskolor och affärer. Nu är arbetet i gång med den tredje och sista etappen.

Under våren 2023 inleddes mark- och ledningsarbeten. Våren 2024 kommer spårvagnsspår att bytas ut och en sträcka leds om för att ge plats åt bland annat en ny lokalgata och flera nya bostadshus. Allt för att ge de bästa förutsättningarna för dagvattenhantering, goda kommunikationer och cykelvägar i det nya bostadsområdet.

Mer än 1 100 nya bostäder

Sandtorp är ett nytt område i en etablerad stadsdel med företag, bostäder och skolor. Genom de två första etapperna har omkring 670 bostäder byggts i form av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. I den tredje och sista etappen byggs ytterligare ca 500 bostäder. Hållbarheten står i fokus i flera aspekter: hållbara val i byggnader och energiförsörjning men också social hållbarhet och motståndskraft mot klimatförändringar. som anlagts i området erbjuder både lekmiljöer och avkoppling men också skugga för solen och avrinningsytor för kraftiga regn.

– Utbyggnaden av Sandtorp möjliggör en förlängning av staden och fyller luckan som tidigare fanns mellan Klockaretorpet, Skarphagen och Kneippen. I planeringen av området har stort fokus legat på att skapa ett hållbart område med bra kommunikationer, mycket grönska och en blandad bebyggelse, säger Joakim Lindblom, mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadskontoret.

Varierade bostäder avslutar projektet

Marktilldelning för bostäder i den sista etappen förbereds nu och beräknas komma ut under 2024. Variationen är stor: tre större tomter för flerfamiljshus, två tomter för radhus och därtill fem villatomter. Villatomterna kan bli särskilt intressanta, då de ligger i anslutning till utställningsvillorna i kvarteret Norden. Dessa hus satte Norrköping på den arkitektoniska kartan 1964 i samband med bostadsutställningen ”Nordisk villaparad” på Norrköpingsutställningen NU64.

– Vi hoppas att det är lockande att få formge villor med hög arkitektonisk standard och som både knyter an till de befintliga villorna, men som också tolkar in samtid och framtid. Det känns som en fin avslutning på Sandtorp-projektet och ett sätt att sluta cirkeln i området, säger Joakim Lindblom.

Kommande marktilldelningar i Sandtorp

  • Två radhustomter beräknas komma ut 2024-2025
  • Fem villatomter beräknas komma ut 2024,
  • Tre tomter för flerfamiljshus beräknas komma ut 2024-2025.

Läs mer på:
Marktilldelning

Läs mer på projektets hemsida:
Sandtorp

Grönskande lekmiljö med kojor, balansstenar och bänkbord

Kavaljersparken är en av två nyanlagda parker i området. I bakgrunden syns den nya förskolan.