Norrköpings kommun anpassar modersmålsundervisningen efter gällande lagkrav

Publicerad

Modersmålsundervisning är en lagstadgad rättighet som innebär att barn har rätt till undervisning i sammanlagt sju läsår under grundskoletiden. Norrköpings kommun har hittills erbjudit betydligt mer undervisningstid, vilket utbildningsnämnden nu föreslås ändra vid kommande sammanträde onsdag 18 oktober.

Förslaget är att från och med läsåret 2024/2025 erbjuda den lagstadgade nivån samt hitta effektiverare arbetssätt för undervisningen.

– Modersmålsundervisning ska fortsatt erbjudas eleverna men i nya former och under max 7 år, det vill säga det lagstadgade krav som finns idag. Det är en prioritering som vi gör för att klara det tuffa ekonomiska läget, säger Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Förslaget till nämnden innebär också ett antal åtgärder för att effektivisera undervisningen. Dels handlar det om att se över var undervisningen bedrivs och att koncentrera den till färre antal skolor än idag. Det handlar också om att bedriva fjärrundervisning för äldre elever och att undervisningsgrupperna blir större.

– Idag har vi ganska mycket undervisning som bedrivs i en grupp med bara ett fåtal elever. Det går att upprätthålla kvalitén i undervisning även om vi nu gör grupperna lite större. Vi tycker också att det är rimligt att elever från och med årskurs fyra kan ta sig till en annan skola för undervisning, men om restiden blir för lång så ska det vara möjligt att få undervisning på distans, säger Gunilla Hellberg (SD), ledamot i utbildningsnämnden.

Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en plan för hur övergången till den nya inriktningen ska gå till och återrapportera till nämnden i januari 2024.

– Utbildningsnämnden fattar nu ett beslut som kommer innebära förändringar. Det kommer bli större grupper och en mer samlad organisation men vi kommer även fortsättningsvis leva upp till de lagstadgade kraven. Det gör att jag känner mig trygg med förslaget och det fortsatta arbetet, säger Ingrid Cassel (M).