Möjligheterna för resursskolor ska utredas

Publicerad

Utbildningsnämnden har beslutat att ge utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för att införa två resursskolor, en för elever inom autismspektrumet och en för elever med utåtagerande beteende och långvarig skolfrånvaro.

Konceptet resursskola riktas mot elever med sådan problematik att behoven inte bedöms kunna mötas inom den ordinarie skolverksamheten.

Den första målgruppen är elever med diagnos inom autismspektrum där det finns behov av att möta andra barn. Detta innebär att en sådan verksamhet med fördel kan ligga nära en ordinarie skolverksamhet med tillgång till separata lokaler och miljöer såsom egna ingångar och toaletter.

Den andra målgruppen är elever med en långvarig problematik i form av omfattande skolfrånvaro och bristande måluppfyllelse, bristande impulskontroll samt koncentrationssvårigheter.

Utbildningskontorets uppdrag

I utredningsuppdraget ingår det att bereda förutsättningar för inrättande av resursskola utifrån organisation, antagning, budget samt barnets bästa.

tbildningskontoret har också i uppdrag att redovisa vilken kompetens och vilka resurser inom utbildningsnämndens verksamheter som kan bidra till resursskolornas inrättande.

Uppdragen ska redovisas till utbildningsnämnden 15 november. Det är sedan nämnden som fattar beslut i frågan.

Lokaler

Utbildningsnämnden beställer samtidigt förslag på lämpliga lokaler för två resursskolor av samhällsplaneringsnämnden. Lokalerna ska ha kapacitet utifrån ett riktvärde på 20 elever per skola samt vara utformade så att elever kan delas upp i mindre grupper samt ge möjlighet till enskild undervisning.

Tidplan

Utbildningsnämndens tidplan är att starta resursskolorna läsåret 2024-2025, men det kan försenas om lokaler inte blir redo till dess.

Barnkonsekvensanalys och ekonomiska konsekvenser

En mer djupgående barnkonsekvensanalys kommer genomföras när uppdragen presenteras till utbildningsnämndens sammanträde.

Uppskattad kostnad för ett inrättande av resursskola ingår i utredningsuppdraget.