Det här är tillväxt- och utvecklingskontorets avdelningar

Publicerad
Organisationsskiss

Bild: Organisationsskiss

Från och med 1 januari 2024 börjar Norrköpings kommuns nya organisation att gälla. I den finns det nya tillväxt- och utvecklingskontoret (TUK) med sex olika avdelningar, som nu fått sina slutgiltiga namn.

Avdelningarna och dess chefer är:

  • Avdelningen för kommunikation, näringsliv, kultur och idrott – leds av tillväxtchef Joakim Ljungqvist
  • Avdelningen för kontakt och service – leds av kundbemötandechef Kajsa Larsdotter
  • Avdelningen för bildning och unga – leds av bildnings- och kulturchef Eva Hanzén
  • Avdelningen för Norrköpings innovationslabb – leds av innovationschef Niklas Gambe
  • Avdelningen för digitalisering och IT – leds av utvecklingschef Anna Drotz
  • Avdelningen för ekonomi och personaladministration – leds av ekonomichef Lena Cademan Ottosson

I organisationsskissen ovan framgår vilka enheter de olika avdelningarna rymmer.

Tillväxt- och utvecklingskontorets uppdrag blir att ge kommuninvånare service, öka Norrköpings attraktionskraft och förbättra kommunens utvecklingsförmåga såväl inom organisationen som tillsammans med andra parter.

Det har skett några organisatoriska förändringar av tillväxt- och utvecklingskontoret, jämfört med vad som tidigare presenterats.

  • Ytterligare en avdelning har tillkommit - avdelningen för ekonomi och personaladministration.
  • Avdelningen för kontakt och service får ytterligare två enheter – verksamhets- och ledningsstöd samt kommunala lantmäteriet.
  • Kontaktcenter byter namn till Kontakt Norrköping.

I samband med att tillväxt- och utvecklingskontoret bildas införs funktionsansvar inom kommunen. Det innebär att det ska finnas en övergripande chef som ansvarar för ett verksamhetsområde på flera kontor eller avdelningar, till exempel kultur, IT-utveckling och kommunikation. I funktionsuppdraget ingår band annat ansvar för inriktningsdokument, riktlinjer, omvärldsbevakning, utveckling, beställning av verksamhet, uppföljning av uppdrag och resultat på kommunövergripande nivå och nämnd inom verksamhetsområdet.

– Funktionsansvar införs för att förtydliga ansvaren och underlätta samordning och samarbete. Syftet med att definiera funktionsansvar är att ge respektive chef tydliga mandat och rätt förutsättningar att säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans. Tillväxt- och utvecklingskontoret är först ut med funktionsansvar, men det kommer att införas på flera ställen i organisationen. På kommundirektörens kontor rör det exempelvis processer runt budget, styrning och personal. På samhällsbyggnadskontoret kan det exempelvis handla om lokalförsörjningsprocessen och tillhörande investeringsbudget, säger Anna Selander, kommundirektör.