Ombyggnation av reglerdammar för naturligare sjöar och åar

Publicerad

I Norrköpings kommun finns 13 kommunalt förvaltade reglerdammar som reglerar nivåer i sjöar och vattenflödet i vattendrag. Majoriteten av dammarna är i dåligt skick. Dammarna är ett hinder för fiskar och andra vattenlevande djur. Fram till och med år 2026 planerar kommunen att bygga om dammarna för att uppfylla gällande lagkrav.

Just nu är det samråd för de två översta reglerdammarna i Svintunaån: Lilla Älgsjön och Böksjön.

Planerade åtgärder för Lilla Älgsjön

Förslaget innebär att regleringsdammen rivs ut och en naturliknande sjötröskel anläggs. Den nya tröskeln innebär en återställning av vattennivån till ursprunglig nivå, alltså innan regleringsdammen fanns. Då sjön överlag har branta sidor påverkas sjöarealen relativt lite av en avsänkning med 70 cm, som återställningen innebär. Åtgärden kommer innebära att vandringshindret försvinner och fisk och andra vattenlevande djur fritt kan vandra i vattendraget igen samt att risker kopplat till dammsäkerheten elimineras.

Planerade åtgärder för Böksjön

Förslaget innebär att nuvarande regleringsdamm rivs ut och ersätts med en naturliknande sjötröskel vid Böksjöns utlopp. Tröskeln utformas på ett sådant sätt att medelvattenståndet i Böksjön inte påverkas. Vattennivån kommer dock succesivt att sjunka i ån mellan den nya sjötröskeln och nuvarande regleringsdamm och ersättas med strömsträckor. Åtgärden kommer innebära att vandringshindret försvinner och fisk och andra vattenlevande djur fritt kan vandra i vattendraget igen samt att risker kopplat till dammsäkerheten elimineras. Nya strömsträckor uppstår vilket leder till ökad biologisk mångfald.

Läs mer om förslagen, hur du kan tycka till om dem och hur du anmäler dig till samråden här:


Reglerdammar – Lilla Älgsjön

Reglerdammar – Böksjön