Beslut om resursskola och nya riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Publicerad

Onsdag den 15 november fattade utbildningsnämnden beslut om inrättande av resursskola i Norrköpings kommun. Man har också beslutat om nya riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

Utbildningsnämnden arbetar tillsammans med utbildningskontoret för att nå målet om en högkvalitativ utbildning/pedagogisk verksamhet och en hållbar organisation med budget i balans. Här är några av de frågor som behandlades på utbildningsnämndens sammanträde i november.

Norrköpings kommun inrättar två resursskolor med uppstart hösten 2024

  • Under läsåret 2024/2025 startas två kommunala resursskolor, en riktad till elever med diagnos inom autismspektrum och en riktad till elever med en långvarig problematik i form av omfattande skolfrånvaro, bristande måluppfyllelse/impulskontroll samt koncentrationssvårigheter. Arbetet med att hitta lämpliga lokaler för skolorna har påbörjats.
  • Den centrala barn- och elevhälsan får i uppdrag att utforma tydliga antagningskriterier som uppfyller kravet om objektivitet, saklighet och icke-diskriminering. Ansökningarna kommer ske genom en e-tjänst på kommunens hemsida. Inkommande ansökningar kommer att ligga till grund för vilka årskurser som startar först. Mer information om detta kommer när processen är klar.
  • Utbildningskontoret har sett över vilka centrala resurser som kan behövas för att starta de nya resursskolorna.

Särskilda turordningsregler för förskolor med verksamhetsspecifik inriktning

Riktlinjen för förskola har reviderats. Den största förändringen är att särskilda turordningsregler vid förskolor med verksamhetsspecifik inriktning införs. Verksamhetsspecifik inriktning avser förskolor där det erbjuds: förskola på finska, kvälls-, natt- och helgomsorg och anpassad förskola.

Du kan läsa mer om hur du söker plats i förskola, samt riktlinjen i sin helhet på norrkoping.se

Förändringar i riktlinjen för pedagogisk omsorg påverkar natt- och helgomsorgen

För en mer hållbar organisation beslutades om en reviderad riktlinje för pedagogisk verksamhet. Förändringarna innebär bland annat:

  • Familjedaghem övergår till två planeringsdagar per verksamhetsår.
  • Inom kvälls- natt- och helgomsorgen införs ramar för hur många timmar som utgör skälig grund för behov av omsorg och verksamheten får också nya öppettider. Den nya riktlinjen fastslår att alla barn ska ha rätt till vila från verksamhet.

Förändringarna gäller från den 1 januari 2024 för barn som tilldelas en ny plats i natt- och helgomsorg. För barn som redan har plats i natt- och helgomsorg genomförs förändringarna under en övergångsperiod fram till den 1 augusti 2024. För att förändringarna ska kunna införas på ett tryggt och bra sätt ska en övergångsplan tas fram innan årsskiftet 2023/2024. Berörda vårdnadshavare kommer att få direkt information om vad förändringarna innebär och när de börjar gälla.