Samverkan för ett tryggt Norrköping

Publicerad

Idag, fredag den 1 december, presenterade Polisen 2023 års lägesbild för kriminell påverkan på lokalsamhället. Rapporten visar att två områden i Norrköping bedöms vara utsatta, och det är Navestad och Hageby.

– Att vi har två områden som identifierats som utsatta är en utmaning för hela kommunen. Självklart är det oroväckande och det här är något vi är medvetna om och jobbar med redan idag. En god samverkan är av yttersta vikt för att komma tillrätta med de problem vi ser idag, och där har vi kommit långt. Vi arbetar aktivt mellan olika aktörer och nu måste vi se över hur detta arbete kan förstärkas och kompletteras ytterligare så att Norrköping blir en trygg stad för alla, säger Anna Selander, kommundirektör.

I januari i år undertecknade Norrköpings kommun och Polisen en ny samverkansöverenskommelse som resulterade i en handlingsplan och medborgarlöften. I medborgarlöftet som gäller 2023-2024 lovar parterna att i samverkan bland annat arbeta uppsökande mot ungdomar, arbeta brottsförebyggande utifrån metoden EST samt erbjuda samverkansformen SSPF:

EST - effektiv samordning för trygghet, är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag. Arbetssättet bygger på kunskapsbaserad brottsprevention med primärt fokus på det situationellt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målsättningen är att förebygga brott och otrygghet i det offentliga rummet genom så tidiga insatser som möjligt.

SSPF – här samverkar polis, skola, socialtjänst och fritidsektor. Syftet med SSPF är att stötta ungdomar i Norrköping att välja bort sammanhang där det kan finnas brott och droger. Tillsammans med viktiga vuxna och ungdomen träffas man och lägger upp en individuellt anpassad plan för en mer positiv utveckling.

– Det är ett mycket värdefullt samarbete vi har med de olika aktörerna och tillsammans står vi starkare. Polisen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla lag och ordning i vår kommun men deras arbete blir mer framgångsrikt om vi som kommun tar vårt ansvar fullt ut. Trygghetsaspekten måste genomsyra kommunens alla verksamhetsområden och det kan till exempel handla om att alla skolor ska vara bra skolor oavsett vart man bor, alla barn ska se sin förälder gå till studier eller arbete och vi måste upprätthålla det sociala skyddsnätet för personer som har behov av olika insatser, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lägesbilden för kriminell påverkan i samhället är ett verktyg för polisen för att delge sin bild och skapa förutsättningar för Polismyndigheten och andra aktörer, själva och i samverkan, att kunna arbeta för att förbättra situationen och minska den brottsliga påverkan i området.