Ny detaljplan i Kneippen och ny cykelväg i Skärblacka

Publicerad
Här syns hus i Kneippen.

Illustration: Fredrikssons arkitekter.

En ny detaljplan för fastigheten Braxen 9 möjliggör förtätning i Kneippen med både påbyggnader på befintliga flerbostadshus och nya trapphus som rymmer hiss. Det gäller både befintliga och nyproducerade fastigheter.

Översiktskarta, planområdets plats markerat med rött. Karta: Norrköpings kommun.

Ägaren till fastigheten Braxen 9, Eklöf Fastighets AB i Norrköping, har som ambition att bygga på de fyra befintliga byggnaderna med två våningsplan vardera. Byggnaderna har idag tre våningar (två plus suterräng). Mot Motala ström trappas de två närmsta byggnaderna ner i form av takterrasser. Utvändiga trapphus utformas med genomskinliga material som möjliggör en visuell koppling till Strömmen. Nya trapphus kommer att ta ny mark i anspråk.

Då det är viktigt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras ska översta våningen ha en träfasad och en färgsättning som tydligt avviker för att återkoppla till den ursprungliga arkitekturen, se illustration ovan.

Befintlig gårdsmiljö och en lekplats kommer också att rustas upp.

Ny cykelväg i Skärblacka planeras

I syfte att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten i Skärblacka ska Norrköpings kommun och Trafikverket planlägga för en gång- och cykelväg.

Under 2024 planeras arbetet med detaljplanen att påbörjas och kommer att pågå under 2025. Byggnation av cykelvägen beräknas ske under 2026 och 2027.

En förstudie för ny gång- och cykelväg mellan Skärblacka tätort och badplatsen vid sjön Mårn genomfördes 2020 och visade på god samhällsekonomisk lönsamhet. Den fyller också ett behov för omkringliggande områden med en trygg och säker förbindelse till Skärblacka. Sträckan bidrar till ett användbart, tryggt och säkert gång- och cykelvägnät.

Cykelvägen finns med i Region Östergötlands länstransportsplan för 2022–2033. Det innebär att Norrköpings kommun och Region Östergötland finansierar projektet med 50 procent vardera. Cykelvägen är budgeterad till 61,5 miljoner kronor.

Rött markerat område visar området för ny cykelväg, dess närliggande område samt närheten till Norrköpings innerstad. Karta: Norrköpings kommun.