En halv miljon kronor till brottsförebyggande arbete

Norrköpings kommun har fått 535 000 kronor i bidrag av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Bidraget ska användas till att fördjupa samverkan mellan kommunen, näringslivet och polisen med syfte att säkerställa det förebyggande arbetet på kort och lång sikt.

Publicerad

Det här är bra nyheter för Norrköpings näringsliv och går helt i linje med de politiska målen gällande trygghet och säkerhet. En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att den sammantagna kostnaden för brottslighet mot svenska företag uppgår till cirka 98 miljarder kronor årligen och näringslivet ställs inför stora prövningar. En viktig del i att skapa ett förbättrat företagsklimat i Norrköpings kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten för företagare i kommunen, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande."

Under 2023 påbörjade Norrköpings kommun ett arbete i att inkludera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Med hjälp av Tryggare Sverige genomfördes under 2023 en fördjupad kartläggning där en gemensam lägesbild togs fram som beskriver de utmaningar som företagare i kommunen ställs inför. Det genomfördes också en orsaksanalys i syfte att öka förståelsen för de identifierade problemens orsaker.

Under 2024 har kommunens trygghets- och säkerhetsavdelning i samverkan med enheten för näringsliv och externa relationer för avsikt att fortsätta det påbörjade arbetet. Det genom att ta fram åtgärder som kommunen tillsammans med polisen, lokala företagare och branschföreningar ska genomföra med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i Norrköpings näringsliv, säger Johan von Below, säkerhetschef Norrköpings kommun.

Medel ska bland annat användas till följande åtgärder:

  • Genomlysa kommunens organisation och arbetssätt i frågor som rör brott mot företag.
  • Ta fram en kunskapssammanställning över brottsförebyggande metoder och arbetssätt med fokus på brott mot företag i andra kommuner och inom specifika branscher.
  • Utveckla modell för trygghetsvandringar med ett näringslivsperspektiv. Implementera kommunikationsvägar/medel som kan öka lokala företags rapportering av trygghetsproblem.
  • Genomföra seminarier och workshops för att öka anmälningsbenägenheten bland lokala företag.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser inom prioriterade branscher med fokus på situationell brottsprevention för att stärka lokala företags förmåga att förebygga brott.

Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar årligen ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. För 2024 har Brå beviljat ekonomiskt stöd till 97 kommuner och har sammanlagt fördelat nära 50 miljoner kronor.