Arbetsförberedande insatser har fått fler i sysselsättning

För ett år sedan införde Norrköpings kommun en ny enhet som skulle arbeta riktat med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet har gett goda resultat och fortsätter. Samtidigt görs nya insatser för att nå ännu fler.

Publicerad

Vi är språngbrädan ut i arbetslivet för många. Vår uppföljning visar att vi har kunnat ge det stöd som många behöver för att kunna ta ett arbete, men ser också att det fortfarande finns mer att göra för att få ännu fler i sysselsättning, säger Sara Gernandt, enhetschef för arbetsförberedande insatser.

45 procent av de som har fått stöd via den nya enheten, arbetsförberedande insatser, har gått vidare till arbete och studier. Av de deltagare som fått anställning med stöd gick 56 procent vidare till arbete och studier.

Enheten har under första året lyckats långt utöver vad vi hade vågat hoppats på. Många har fått bättre stöd som redan gett gott resultat och vi har dessutom fått en bättre bild av hur vi mer samlat och samordnat kan stötta ännu fler individer så de kan nå egen försörjning, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i kompetensförsörjningsnämnden.

Under 2023 nådde arbetsförberedande insatser och anställningar med stöd totalt nästan 700 personer. Med feriejobben inräknade, 1 200 personer.

Det bästa kvittot på att vi i verksamheten lyckats är att se stoltheten hos en människa som tar klivet ut i arbete, säger Sara Gernandt.