Beredskapstips: Din roll i totalförsvaret

I en artikelserie belyser Norrköpings kommun hur du kan öka din beredskap. Detta för att fler ska känna sig trygga och rustade om något oförutsett händer, som längre strömavbrott, översvämningar eller IT-störningar. I den här delen reder vi ut vad totalförsvaret är.

Publicerad

Vad är totalförsvaret?

Med god planering, samverkan och samordning skapar totalförsvaret maximal försvarseffekt. Totalförsvaret består av det militära försvaret (Försvarsmakten) och det civila försvaret som bland annat består av myndigheter, regioner, kommuner, privata näringslivet och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska stödja det militära försvaret genom att bidra till att samhället fortsätter fungera också under höjd beredskap och krig. Detta ömsesidiga stöd mellan det militära och civila försvaret skapar Sveriges totalförsvar som berör hela samhället.

Skyldighet att bidra vid höjd beredskap och krig

Vid höjd beredskap och krig ska du fortsätta bidra till samhället precis som i fred. För de allra flesta innebär det att gå till arbetet som vanligt, men vissa är krigsplacerade i exempelvis Försvarsmakten och kommer då tjänstgöra i annan befattning. Det är viktigt att alla förstår sin roll inom totalförsvaret, oavsett om du är studerande, förskolelärare, jurist, sjuksköterska, läkare eller militär – alla kommer behövas.

Totalförsvarsplikt

Alla bosatta i Sverige i åldern 16–70 år har totalförsvarsplikt. Detta regleras i lagen om totalförsvarsplikt. Plikten att tjänstgöra inom totalförsvaret finns för att säkerställa att det finns personer som kan bidra till försvaret av Sverige och samhällets funktionalitet.

Värnplikt

Värnplikt är militär tjänstgöring som sker inom Försvarsmakten. Värnplikt omfattar mönstring, grundutbildning och repetitionsutbildning.

Civilplikt

Civilplikten är i grunden en civil motsvarighet till värnplikt för civila verksamheter som behövs i krig. Civilplikt omfattar mönstring, grundutbildning och repetitionsutbildning. Det kan vara inom områden som räddningstjänst, polisverksamhet, hälso- och sjukvård samt underhåll och reparationer av järnväg och vägar.

Civilplikten har varit vilande i Sverige sedan 2010, men i januari 2024 återaktiverades delar av den. Det gäller inledningsvis personer som redan har relevant utbildning inom områdena räddningstjänst och elförsörjning.

Allmän tjänsteplikt

Den allmänna tjänsteplikten kan bara aktiveras under höjd beredskap om det behövas för att verksamhet som är särskilt viktig för totalförsvaret ska kunna upprätthållas (till skillnad mot värnplikten och civilplikten som också gäller under fredstid).

Allmän tjänsteplikt innebär att den som är totalförsvarspliktig antingen:

  • fortsätter på sitt vanliga jobb eller fullgör ett uppdrag
  • tjänstgör enligt avtal genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
  • får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret

Du kan göra mer

När en kris eller något allvarligt händer är det mycket som kan sluta fungera i samhället. Frivilliga försvarsorganisationer kan då hjälpa till med att få samhället att fungera.

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har information om alla frivilliga försvarsorganisationer på sin hemsida. Läs mer där, och ta kontakt direkt med den organisation du vill veta mer om.

Frivilliga försvarsorganisationer (msb.se)

Kris och säkerhet

Norrköpings kommun arbetar på flera olika sätt med beredskap för att möta utmanande händelser.

Här kan du läsa exempel på vad kommunen gör vid olika händelser och information om hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell kris