Förslag om reviderad handlingsplan för heltid som norm

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

Publicerad

Handlingsplanen, som infördes 2017, innebar att alla lediga tillsvidaretjänster skulle annonseras som heltid, vilket har skapat utmaningar för verksamheterna att hålla sin budget. Nu föreslås kommunen anpassa sig till kollektivavtalets bestämmelser, vilket innebär att heltidsarbete ska eftersträvas vid ökning av arbetstid och att deltidstjänster ska erbjudas ökad arbetstid innan nyanställning övervägs.

Vi har kommit långt i arbetet med andelen heltidsanställda och heltidsarbetande, och det här skulle vara ett nödvändigt steg för att säkra våra verksamheters ekonomiska hållbarhet. Genom att ta bort kravet att alla tillsvidareanställningar ska vara på heltid och anpassa oss till kollektivavtalets överenskommelse om höjd sysselsättningsgrad skulle vi kunna fortsätta att vara både goda arbetsgivare och samtidigt som vi håller en stabil budget, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd.

I dag är 98 procent av de månadsavlönade medarbetarna i förvaltningen anställda på heltid, varav 85 procent arbetar heltid. På nationell nivå är motsvarande siffra för kommuner 82 procent respektive 71 procent. Att så stor andel av medarbetarna i förvaltningen är anställda på heltid beror framförallt på att alla deltidstjänster omreglerades till heltidstjänster i oktober 2020, och det faktum att alla tillsvidareanställningar har annonserats som heltidstjänster. Medarbetare som fortsatt önskade arbeta deltid beviljades tjänstledigt.

Det är viktigt att vi kan göra justeringar i vår personalpolitik för att möta dels de ekonomiska utmaningarna dels utmaningen med kompetensförsörjningen som vi står inför. Genom att erbjuda flexiblare anställningsvillkor vill vi säkerställa att vi fortsätter attrahera och behålla våra kompetenta medarbetare. Målsättningen är att fortsätta och arbeta för en hög andel heltidsanställda men med mer hänsyn till verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar, säger Carola Lilja, tillförordnad HR-direktör.