Delvis avstängning av Östra Promenaden i samband med plantering av träd

Publicerad

Om en månad kommer lindarna på Östra Promenaden att börja bytas ut för att säkra byggnadsminnet även för framtida generationer. I samband med det ska även ledningar i marken flyttas och renoveras, gator byggas om och en ny bytespunkt för kollektivtrafiken uppföras. Från och med den 9 augusti behöver därför stora delar av promenaden stängas av, vilket kommer att medföra omfattande påverkan på trafiken.

Vision om hur Östra promenaden kommer att se ut när den är klar - promenaden är luftig med en bilfil i vardera riktning. Människor cyklar och promenerar.

– Vi är medvetna om att Östra Promenaden är en viktig genomfartsled i Norrköping och beklagar den påfrestning som det innebär när den till stora delar behöver stängas ned. Bakgrunden är att träden i Östra Promenaden mår dåligt – de har farit illa av de förändringar som staden genomgått de senaste 70 åren, och för att rädda promenaden för framtiden behöver de bytas ut. Vi arbetar hårt för att påverkan ska bli så liten som möjligt, men när det gäller en led som nyttjas av så många kommer tyvärr ändå ett stort antal trafikanter att beröras, säger Michael Botvidsson, projektledare.

162 träd tas ner och ersätts med 190 nya

Huvudskälet till att föryngringen genomförs just nu är att de nya lindarna som odlats upp behöver omplanteras innan de blivit för stora. De är just nu 6-8 meter höga och väger omkring 2 ton. Under de första veckorna efter den 9 augusti kommer alla promenadens 162 träd att tas ned. 190 nya träd kommer sedan successivt att återplanteras under projektets gång. Parallellt ska även andra arbeten utföras utmed hela sträckan. Området blir därmed en arbetsplats för ett stort antal medarbetare som behöver arbeta säkert, vilket också delvis påverkar avstängningarna.

– Gällande de delar av Östra Promenaden som kan trafikeras vill vi be om hänsyn till de som arbetar på platsen. Vid andra liknande större arbeten som tidigare genomförts i Norrköping och påverkat trafiken vid bland annat Värmlandsgatan och Norra Promenaden har det fungerat väldigt bra, vilket vi är tacksamma över. Promenaderna är ju också klassade som byggnadsminnen och väldigt omtyckta av både Norrköpingsbor och besökare, därför hoppas vi även att det ska finnas en viss förståelse för varför vi gör det här och för den påverkan avstängningarna kommer att få, säger Michael Botvidsson.

Informationsskyltar vid infarterna

Planeringen inför avstängningen har pågått under lång tid. Bland annat har man informerat och haft dialog med direkt berörda fastighetsägare, näringsliv och boende för att få in viktiga synpunkter. Sedan våren 2020 har kommunen även regelbundet gått ut med information om hur projektet framskrider.

Just nu sätts skyltar om avstängningen upp runt om i Norrköping. Sedan den 26 maj finns också en utställning i form av informationsskyltar i alla tre promenaderna där man kan läsa om promenadernas historia och framtid.

Andra behov inom Östra Promenaden som kommer att kunna åtgärdas i samband med trädbytena omfattar bland annat förbättringar för kollektivtrafik, gående och cyklister. Östra Promenadens parkkvaliteter ska också höjas genom ny möblering, belysning och blommande planteringar. Ambitionen vid ombyggnaden är att delvis återskapa 1800-talets ursprungliga promenader och samtidigt anpassa till framtiden så att Östra Promenaden när projektet är klart både kommer att kunna nyttjas för transporter och rekreation av många framtida generationer. Norrköpings kommun arbetar med projektet tillsammans med NCC och Östra Promenaden planeras att stå färdig till sommaren 2023.

Karta över trafikpåverkan runt Östra Promenaden