Högre meritvärde men något lägre gymnasiebehörighet för Norrköpings niondeklassare

Publicerad 29 november 2019 16:49

29 november släppte SKR sin årliga rapport Öppna jämförelser för grundskolan. För Norrköpings del innebär den att den positiva trenden vad gäller elevernas meritvärden fortsätter men att gymnasiebehörigheten minskar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer i samband med öppna jämförelsen också ett jämförande mått som är modellberäknade. Det innebär att de visar hur resultaten ”förväntades” vara givet elevsammansättningen i Norrköping, med hänsyn tagit till bland annat föräldrars utbildningsnivå, kön och nyinvandrade elever.

SKR:s rapport visar att eleverna i årskurs nio i Norrköpings kommunala skolor har förbättrat sina meritvärden,  från 213,2 poäng till 218,4 poäng. Resultaten ligger nu bara 0,1 procentenhet under det beräknade modellvärdet. De förbättrade meritvärdena utgör en flerårig trend.

– Det är glädjande att se att meritvärdet ligger i nivå med vad det modellberäknade värdet visar. Men detta betyder inte att vi är nöjda. Vi har ett fortsatt arbete att göra när det gäller att öka kunskapsresultaten. Målet är att alla elever ska lyckas, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Samtidigt har i år behörighet till gymnasiet minskat något, från 77,6 procent till 77 procent. I år ligger behörigheten på 3,4 procentenheter under det förväntade resultatet enligt modellvärdet. De senaste åren har resultatet legat nära det modellberäknade värdet.

– Att öka gymnasiebehörigheten är vårt absolut största fokus. Det är ett långsiktigt arbete och ingen quick fix. I det arbetet ser jag att undervisningen är central, vi ska fortsätta att utveckla undervisningen och fokusera på framgångsrika undervisningsmetoder som är forskningsbaserade. Här har vi kommit en bit på vägen och vi kan till exempel se att riktade projekt som har genomförts på vissa skolor har gett resultat. Det gäller att hela tiden analysera samt sprida och implementera goda metoder genom till exempel kollegialt lärande, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.