Hur arbetar kommunen med barnkonventionen som lag?

Publicerad 13 februari 2020 13:46

 

Inför att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 har Norrköpings kommuns verksamhetskontor arbetat med att implementera lagen i organisationen.
– För att skapa en förståelse över framgångsfaktorer och utmaningar inför införandet av lagen genomfördes en kartläggning under hösten 2019, säger Elvira Ekström, folkhälsostrateg, Norrköpings kommun.


Kommunstyrelsens kontor har nu beslutat att samordna och stödja organisationen i arbetet med kunskapshöjande insatser om barnkonventionen som lag.
– Vi ville se över hur kommunen arbetar inför att lagen träder i kraft. Det är viktigt att ha en samsyn i hur man arbetar med barnrättslagen. För även om kontoren arbetar med olika frågor ska lagen ge samma förutsättningar, säger Petra Blom, samordnare på utrednings- och utvecklingsenheten och som arbetat med kartläggningen.

Barnkonventionen har fungerat vägledande för Sverige sedan 90-talet. Genom att den nu blir lag stärks dess ställning och tydliggör bättre hur man arbetar utifrån barnperspektivet. Bland annat innebär barnkonventionen som lag att den direkt kan tillämpas av domstolar och myndigheter. En av lagens viktigaste delar är att barn ska ses som rättighetsbärare.
Inom Norrköpings kommun arbetar man dagligen med frågor som rör barn. I och med den nya lagen har kommunen en skyldighet att alltid ta barnets bästa i beaktande i de beslut kommunen tar.
– Som kommun har vi en skyldighet att se till att lagen följs. Nämnder och verksamheter bär ansvaret att se till att kunskapen om vad barnkonventionen som lag innebär, sipprar ner till medarbetarna. Kartläggningen är ett verktyg för oss att se vilka utmaningarna är men också vilka framgångsfaktorer som kontoren har, säger Petra Blom.

Kommunens sju olika verksamhetskontor har sammanfattat hur de arbetar med barnkonventionen samt vilka utmaningar de står inför att realisera lagen i verksamheten. Kartläggningen visar att samtliga kontor redan arbetar med barnrättsperspektivet och har påbörjat arbetet med barnkonventionen. Socialkontoret välkomnar barnkonventionen som lag. Socialkontoret arbetar med barns delaktighet på flera nivåer och tror att lagen kommer att stärka barnperspektivet ännu mer.
– Vi arbetar bland annat med barnteam som finns i fem områden i kommunen. Här träffas förskolerektorer, specialpedagoger, psykologer, socialarbetare, bvc-sköterskor och ibland fler som är involverade i familjer knutna till det specifika området. Dessa team jobbar med familjer med barn 0-6 år och när barn är så här små är det ibland svårt att få fram barnets röst. Genom samverkan kan vi öka upp tryggheten för barnen och hjälpas åt att lyfta barnets röst så barnet och familjen kan få bästa tänkbara hjälp. Att barnkonventionen nu är lag förstärker barnteamens arbete med att fånga upp barnens behov och göra deras röst tydligare, berättar Linnéa Fougman från familjecentralsteamet och Norrköpings nätverkslag.

På en kommunövergripande nivå visar kartläggningen på några utvecklingsområden; Att integrera barnperspektivet i lednings- och styrningsprocesser, kunskapshöjande insatser på olika nivåer anpassade för olika målgrupper inom organisationen samt konkreta verktyg för det fortsatta arbetet med barnkonventionen.

Läs mer om barnkonventionen