Rapport om Samverkansteam vid separation pekar på färre antal konflikter

Publicerad 11 april 2018 10:45

Idag presenterades en rapport gällande det projektarbete för Samverkansteam vid separation som pågått i landet under tre år, och där Norrköpings kommun har ingått. Rapporten visar bland annat att antalet vårdnadstvister som lyfts i Norrköpings Tingsrätt halverades under första halvåret 2017, vilket kan kopplas samman med samverkansteamets arbete.

– Vi vill tro att teamets arbete kan vara en del av det resultatet, vilket i sin tur signalerar att stödet har ökat föräldrarnas förutsättningar att själva hitta lösningar, säger Anna Skagerström, enhetschef på socialkontoret. Utan Samverkansteam vid separation hade med stor sannolikhet fler stämningsansökningar lämnats in till domstol, med mindre delaktighet för barnet och risk för fortsatta föräldrakonflikter. Så man kan säga att det visar att den här målgruppen tjänar på att mötas med ett enhetligt stöd från professionella med olika kompetenser.

Fem kommuner har under projektet haft möjlighet att utifrån sina förutsättningar och organisatoriska villkor skapa tvärprofessionella team, och i det arbetet även pröva ett systematiserat frågeformulär – Doors. Norrköpings kommun har både haft ett erfaret team som vågat pröva nya arbetssätt med grunden i respektive teammedarbetares olika kompetenser, samt genomfört ett stort antal Doorsintervjuer. Intervjuerna har utgjort underlaget för hur man sedan gått vidare i stödet till varje familj. 60 föräldrar har svarat och 23 barn har fått möjlighet att berätta om sina upplevelser, samt även fått information om vilken hjälp de kan få och varför.

– Om barnet har medgivit det har deras berättelse tagits med till föräldrarnas samtal, där många har fått en fördjupad insikt i deras barns upplevelser av konflikten. Detta har ibland lett till att man lyssnat på barnets förslag och önskan till lösning runt till exempel boendefrågan. Fokus har därmed flyttats från konflikten till barnet, vilket är ett av de viktigaste syftena med teamets arbete, säger Anna Skagerström.

Fakta:
Projektet Samverkansteam vid separation har genomförts med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt medel från regeringen, och har även utförts i Nacka, Västerås, Malmö och Helsingborg. I grunden ligger ett regeringsuppdrag om att utveckla stödet vid separationer, då man sett ett nationellt behov av detta. Projektet är nu avslutat och sedan årsskiftet drivs det istället vidare som en ordinarie verksamhet i Norrköping.

Samverkansteamet ska kunna ge ett anpassat, lättillgängligt stöd och även samordna de insatser som behövs. En mycket viktig del av arbetet är att uppmärksamma barnen och låta dem komma till tals. Från socialkontoret i Norrköping medverkar bland annat familjerättsenheten, Frideborg, utförarverksamheten för barn och ungdom, samt behandlingsteamet inom vuxenvården. Samverkansteamet omfattar även elevhälsan inom utbildningskontoret och barnhälsan, som drivs i samverkan med Region Östergötland.

Rapport Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Tidigare pressmeddelande om Samverkansteam i Norrköping