Risk för vårdskada anmäls enligt lex Maria

Publicerad 12 september 2019 16:10

Brister i hur man arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser på ett ordinärt boende har lett till att vård- och omsorgskontoret anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Anmälan utgår från en tidigare anmälan och utredning enligt lex Sarah.

Bristerna är omfattande där patienter inte har fått sina läkemedel enligt läkares ordination, vårdplaner har inte efterföljts, delegerade arbetsuppgifter har utförts felaktigt eller inte alls och signeringslistor och ordinationsunderlag har inte hanterats korrekt. Strukturen kring enhetens arbete med avvikelser fungerar inte. Det brister i uppföljning, ledning och planering av verksamheten. Detta har lett till att det finns en risk för att vårdskador inträffar och därför upprättas en lex Maria.

Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder. En åtgärdsplan är upprättad när det gäller läkemedelshantering, dokumentation, avvikelsehantering, kontinuitet och ledning och styrning av verksamheten.

Åtgärdsplanen innehåller bland annat:

  • Implementering av rutin/överenskommet arbetssätt för informationsöverföring mellan enhet och sjuksköterska på hemsjukvården i det dagliga arbetet.
  • Implementering av rutin/överenskommet arbetssätt kring hantering av ordinationsunderlag, receptförnyelser, signeringslistor mellan enheten och sjuksköterska på hemsjukvården.
  • Dokumentationsutbildning via projektledare för dokumentation, genomgång hur man läser och skriver i vårdplaner. Utbildningsplan tas fram.
  • Tydliggöra ansvar och befogenheter och arbetsuppgifter för omvårdnadspersonalen beträffande hälso- oh sjukvårdsinsatser hemma hos patienterna.

Åtgärderna kommer att följas upp och utvärderas.