Vilbergens centrum utvecklas

Publicerad

Två kilometer från centrala Norrköping ligger den gröna stadsdelen Vilbergen. Området växte fram under 60-talet med sina lägenhetshus placerade på stora öppna gräsytor. Nu ska området kompletteras med upp emot 850 nya bostäder och ett helt nytt centrum samtidigt som det gröna bevaras och utvecklas ännu mer.

I slutet av 2020 vann detaljplanen för norra Vilbergen laga kraft. Det betyder att byggnationen av de omkring 700 nya lägenheterna snart kan komma igång. Här planeras både nya radhus, stadsvillor och flerfamiljshus. De nya bostäderna ska i huvudsak byggas längs med Gamla Övägen och Vilbergsgatan samt uppepå några av de befintliga husen.

Vilbergens centrum näst på tur

Illustrationsplan för kvarteret Beryllen (Vilbergens centrum)

Illustrationsplan för Vilbergens centrum. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Just nu pågår planering för att bygga om Vilbergens centrum. Planen är att bygga bostäder ovanpå de befintliga centrumhusen och göra miljön mer attraktiv och trygg.

Ovanpå centrumanläggningen kommer bostäder byggas i varierad höjd och samlas kring en upphöjd och gemensam bostadsgård. Befintligt underjordiskt parkeringsgarage med ett 70-tal parkeringsplatser ska behållas och ICA-butiken blir kvar. Samtidigt ska butikernas entréer i bottenplan vändas utåt och en ny allmän torgyta skapas mellan vårdcentralen och centrum genom att delar av centrumbyggnaden rivs. Det nya torget kommer utgöra centrumets kärna och fungera som en mötesplats och nod för att nå verksamheter med entréer som vänder sig mot torget.

Norr om befintlig vårdcentral på nuvarande parkeringsplats planeras för ett nytt äldreboende och fler bostäder. Bostäder med bostadsgård byggs ovanpå ett nytt parkeringsgarage i marknivå för centrumbesökare och boende. På parkeringen sydöst om centrumet planeras för ytterligare bebyggelse.

Totalt rör det sig om omkring 150 nya lägenheter i centrum. När befintliga parkeringar bebyggs och fler människor tillkommer behöver parkeringsbehovet ses över.

Under senare delen av våren 2021 planeras detaljplanen att bli klar för samråd. Då kan Vilbergsbor och andra som berörs vara med och tycka till om planerna.

Detaljplan för Beryllen 1, Vilbergens centrum

Illustration 3D för ny bebyggelse i Vilbergens centrum

Illustration för Vilbergens centrum. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Spårväg och snabbspår för cykeln

Vilbergens läge nära både city och sjukhuset i kombination med ett levande lokalcentrum gör att behovet av att ha en egen bil inte är så stort här. På sikt planeras spårvägen att byggas ut till Vilbergen vilket underlättar ytligare för den som vill ta sig runt i staden utan bil. Cykelvägarna mellan centrum och Vilbergen ska också förbättras genom att bygga ett snabbspår för cyklister.

Park med det lilla extra

Men det är inte bara bostäder som byggs i Vilbergen. Våren 2021 påbörjas byggnationen av Vilbergsparken. Här skapas nya promenadstråk, platser för träning och lek, grönska och en damm som både ska kunna hantera stora regnmängder och bidra med en inbjudande vattenspegel.

Mer om utvecklingen av Vilbergsparken