Förändringar och beslut om möjlighet att frångå karantänsregler i samband med covid-19

Folkhälsomyndigheten har meddelat att man beslutat om anpassningar av karantänsreglerna för att minska den växande problematiken med bemanning inom samhällsviktig verksamhet. Parallellt har Norrköpings kommun fattat ett beslut som tillåter vissa verksamheter och kommunala bolag att vid behov kunna göra avsteg från rådande regler för hushållskarantän för att kunna säkerställa samhällsviktig verksamhet.

Den kraftiga smittspridningen av covid-19 och rådande nationella rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom medför att flera enheter inom Norrköping kommun och kommunala bolag har en stor press med mycket frånvarande personal.

Med anledning av det har kommundirektör Anna Thörn, i samråd med kommunens strategiska krisledning och Region Östergötland, tagit beslut om att i undantagsfall göra avsteg från kravet på karantän. För att nyttja åtgärden ska alla andra möjligheter – såsom bemanning av vikarier, omfördelning av medarbetare mellan enheter och verksamheter, samt åtgärder kring prioritering inom verksamhetens utförande vara uttömda.

  • – Vi behöver vara redo och ha förutsättningar och beslut klara om vi hamnar i ett läge som gör det nödvändigt att göra avsteg från reglerna för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet – därav Norrköpings kommuns beslut. Detta görs i kombination med att respektive arbetsplats utökar sina riskreducerande åtgärder, säger kommundirektör Anna Thörn.

Norrköpings kommuns beslut är fattat i enlighet med Region Östergötlands rekommendationer för undantag kring hushållskarantän i samhällsviktig verksamhet, detta vid överhängande risk för kritisk personalbrist.

Norrköpings kommuns beslut gäller symptomfria och fullvaccinerade medarbetare inklusive vikarier inom samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet inom Norrköpings kommun är hälso- och sjukvård samt omsorg, offentlig förvaltning där barnomsorg och utbildning till barn och unga ingår, energiförsörjning, teknisk försörjning, transporter, livsmedel, skydd och säkerhet samt information

Kommunens beslut gäller från den 20 januari 2022 och omprövas den 31 januari.

Folkhälsomyndigheten:s förhållningsregler

Återgång till arbete, skola eller motsvarande efter fem dagar istället för sju – de sista två dygnen ska man vara helt feberfri och vara helt återställd. Man bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån detta är möjligt och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som det är möjligt.

Folkhälsomyndigheten har även beslutat att följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk kopplat till covid-19:

  • Personer som tagit tre doser vaccin
  • Personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna
  • Nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet (nyckelpersoner beskrivs närmare av MSB, arbetsgivare informerar de som berörs) som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder har genomförts.

Norrköpings kommun kommer i första hand att tillämpa ovanstående regler från Folkhälsomyndigheten. Vid behov och när alla andra möjligheter är uttömda, kommer kommunens beslut om undantag att användas.