Nytt verksamhetsspår för ökad trygghet och tillgänglighet

För att göra vägen till hjälp kortare och enklare för invånarna inför socialkontoret i Norrköping ett nytt verksamhetsspår som samlar första linjens socialtjänst. Spåret införs den 1 februari och utgör första steget i en långsiktig satsning på trygghet och tillgänglighet inom kontoret.

Det nya verksamhetsspåret ska heta Första linjens verksamhet. Till den första linjen ska personer som behöver hjälp enkelt kunna vända sig för att få stöd. Verksamheten ska finnas nära människor och bland annat snabbt kunna göra insatser som inte kräver biståndsprövning. Några av de verksamhetsområden som berörs är jourverksamhet, uppsökande verksamhet, familjerådgivning och familjerätt. Inom ramen för den första linjen kan även en nära samverkan byggas mellan förskola, skola, fritid, socialtjänst, polis, regionens första linje-verksamhet och civilsamhället.

– Det känns både rätt i tiden och väldigt viktigt att utveckla första linjens socialtjänst i Norrköpings kommun. Vi behöver kunna fånga upp och stötta människor tidigt, innan problem har hunnit växa sig så stora att det finns en anmälan. Många behöver exempelvis inte biståndsprövning utan kan bli hjälpta av råd och stöd genom tidiga insatser, säger Maria Torgersen, som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

Införandet av det nya spåret utgör första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete inom socialkontoret, med målet att på sikt bli än mer tillgängliga, digitala och trygghetsskapande. Andra delar som kommer att beröras av utvecklingen är arbetet med uppsökande verksamhet och insatser på plats i utsatta områden.

Den nya organisationen skapar även en bra plattform och god beredskap för den nya socialtjänstlagen som väntas införas. Denna innehåller bland annat förslag om en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Under det gångna året har vi fattat en rad politiska beslut på förebyggande- och trygghetsområdet som tillgängliggör socialkontoret för Norrköpings invånare än mer. Även andra myndigheter och lagstiftarna efterfrågar att socialtjänsterna ska arbeta mer förebyggande. Därför ser jag omorganisationen som ett naturligt led i det arbetet. Det gläder mig att socialkontoret fokuserar på det förebyggande arbetet, framförallt kopplat till barn och unga – genom att fånga upp unga med rätt insatser i ett tidigt skede kan vi spara både resurser och framför allt mänskligt lidande, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande i socialnämnden.

– För att vi ska klara de krav och behov som finns behöver vi delvis organisera oss på ett nytt sätt, men vi är fortfarande ett socialkontor där alla är med och bidrar till att helheten blir så bra som möjligt. Syftet är att skapa en organisation som på ett bra sätt klarar av att bidra till ökad tillgänglighet och fler trygghetsskapande insatser samtidigt som det skapar förutsättningar för en digital utveckling som stödjer uppdraget, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Personer i behov av mer omfattande stöd kommer precis som tidigare att få det via barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten, där bland annat större utredningar och biståndsprövning även fortsatt kommer att genomföras.

Enheter som kommer att ingå i Första linjens verksamhet:

  • Mottagning och socialjour
  • Uppsökande verksamhet
  • Enheter i samverkan
  • Familjerätt
  • Familjerådgivning
  • Bostadssamordningen