Hur rör vi oss i framtidens Himmelstalund?

Publicerad

För att planera en hållbar stadsdel är det viktigt att hållbara resmönster blir en självklar del av i framtidens Himmelstalund. Konsultföretaget WSP har därför fått i uppdrag att göra en mobilitetsutredning för den första detaljplanen i Himmelstalund, Strömbrytaren 12 och del av Strömbrytaren 11. Målet är att hållbara resor ska vara det självklara sättet att transportera sig i hela norra Himmelstalund.

Programmet för Norra Himmelstalund har höga ambitioner när det gäller att göra området till en hållbar stadsdel. Mobilitetsutredningen visar konkret hur ambitionen om en hållbar stadsdel kan bibehållas genom hela processen. Hur ska detaljplanerna utformas konkret för att det hållbara resandet ska vara i fokus ända från program till inflytt i de nya bostäderna och lokalerna?

Människor som går på samma lilla gata som en bil åker i sakta fart

Flera gator inom norra Himmelstalund föreslår bli gångfartsgator där fokus är god gestaltning och lugna miljö där grönska och vistelseytor för människor får ta mest plats. Referensbild från Mühlenviertel, Tübingen. Foto: Strategisk Arkitektur

 

Utredningen lyfter fram konkreta åtgärder i planering och genomförande som kan ge en ökad andel hållbara resor. De hållbara resorna ska främjas både till och från, men även inom detaljplanområdet.

Utredningen ger ett konkret kunskapsunderlag och ska fungerar som inspiration vad gäller möjliga åtgärder i de olika skedena, det vill säga detaljplan, förprojektering, bygglov och insatser under bygg- och driftskedet.

 

Foto på färgglada utemöbler utanför lägenhet

Referensbild från Franska kvarteren i Tübingen på hur gatan får mer variation när verksamheter och bostäder tar del av gatan i anspråk. (Foto: Strategisk Arkitektur)