Ett steg närmre framtidens Butängen

Publicerad

Nu är planprogrammet för södra Butängen och Johannisborg färdigt. Det kommer att tas upp på samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 15 mars. Vi är därmed ett steg närmare förvandlingen av Butängen. Men vad är ett planprogram, varför behövs det och vad är det egentligen som kommer att hända i Butängen? För att få bättre koll har vi pratat med Linda Gårlin på samhällsbyggnadskontoret och Sofia Svensk på näringslivsavdelningen, två projektledare som är väl insatta i projektet.

Södra Butängen kommer att genomgå en stor förvandling framöver. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att byggas och framtidens Butängen kommer att vara en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation kommer att byggas strax norr om dagens station och runtomkring planeras en blandning av bland annat bostäder, kontor, handel och skolor.

Nu pratas det om ett planprogram, vad är det?

 • - För att kunna göra det här möjligt har vi tagit fram ett planprogram, förklarar Linda. Planprogrammet skapas för att göra det tydligt vilka utgångspunkter och mål som detaljplanerna i området behöver ha. När kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet kommer vi att arbeta vidare med att ta fram detaljplaner för området.

 • - I detaljplanerna bestäms hur marken i området ska användas. Parallellt med att vi jobbar med detaljplanerna kommer Trafikverket att ta fram järnvägsplan för sträckan genom Butängen. Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur de nya järnvägsspåren ska se ut och hur de ska byggas i området.

Vad händer just nu?

 • -Som ett första steg så kommer planprogrammet att tas upp på samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 15 mars 2022, berättar Linda. Samhällsplaneringsnämnden föreslås ställa sig bakom planprogrammet och föreslå att Kommunfullmäktige tar beslut om att godkänna det. När det har hänt kommer ärendet att gå vidare till Kommunstyrelsen för att sedan formellt godkännas av Kommunfullmäktige.

Blir det en upphöjd station? 2020 genomförde kommunen en dialog med invånarna om hur stationen skulle vara placerad i Butängen. Skulle stationen placeras i markplan eller i ett upphöjt läge? Vad hände efter det?

 • - Ja, vi genomförde en dialog med invånarna och fick ett väldigt stort gensvar, berättar Linda. En övervägande majoritet valde det upphöjda läget och även politikerna tyckte att det var den bästa lösningen.

 • - Genom att järnvägen går på en bro genom Butängen så slipper vi att spåren skapar en barriär i vår stad. Med en upphöjd station kan spårvagnar, bussar, bilar, cyklar och fotgängare lätt passera under spåren. Dessutom kan ytorna under järnvägsspåren användas för bland annat parkering och service för resenärer, till exempel vänthall, café och butiker. Kommunfullmäktige beslutade därför i december 2020 att spåren och stationen ska ha ett upphöjt läge, förutsatt att kommunen och Trafikverket tecknar ett avtal om medfinansiering.

Du nämnde spårvagn, kommer det finnas spårvagn i det nya området?

- Ja det planeras för ny spårväg, svarar Linda. Vi planerar spårvagnsspår både fram till den nya stationen och en ny sträckning som ska gå i Drottninggatans förlängning genom stationen (under järnvägsbron) och vidare in i Butängen, norr om spåren. Planen är att spårvägen ska kopplas till Norr tull och i framtiden till Inre hamnen.

Kul att ni planerar spårväg. Spårvagnarna är ju väldigt populära i stan. Men jag funderar på beslutet med en upphöjd bro? Det kostar väl mer pengar än att bygga spår i marknivå. Hur ska ni lösa det?

 • - Genom att ha en upphöjd bro kan marken användas mer effektivt, berättar Linda. Det är positivt för utvecklingen av staden men även ur ett ekonomiskt perspektiv då mer mark kan säljas och ge inkomster till kommunen.

 • - Trafikverket har föreslagit en station i markplan och för att kunna få en upphöjd station behöver Norrköpings kommun vara med och betala skillnaden i pris mellan en upphöjd bro och en station i markplan. För att lösa detta kommer Trafikverket och Norrköpings kommun ta fram ett medfinansieringsavtal. Där bestäms kommunens ekonomiska åtagande för att Trafikverket bygger en upphöjd järnvägsbro istället för spår i marknivå.

 • - Planen är att medfinansieringsavtalet ska godkännas i samband med att planprogrammet godkänns i kommunfullmäktige. När det är klart kommer Trafikverket och kommunen starta upp projekteringsarbete för järnvägen, stationen och stadsutvecklingen genom centrala Norrköping. Det planeras ske efter sommaren.

Hur kommer den nya stationen att se ut och vart kommer den vara placerad?

- Den nya stationen kommer att vara placerad drygt hundra meter norr om den befintliga stationen, på andra sidan de befintliga spåren, förklarar Linda. Stationen blir en entré till Norrköping så det är viktigt att den har en utmärkande och högkvalitativ arkitektur. Den ska även utformas så att den integreras i Butängen och Norrköping.

- Kommunen planerar att beställa ett utformningsuppdrag, en arkitekttävling för den nya centralstationen. Uppdraget kommer att fokusera på att få till en optimal bytespunkt samtidigt som mötet mellan staden och stationen görs attraktivt.

Det låter bra med en ny station men vad händer med den gamla? Det är ju en väldigt vacker byggnad.

 • - Den gamla stationsbyggnaden kommer att finnas kvar men kommer inte längre att ha kvar sin funktion som centralstation, svarar Linda. Här kommer det istället finnas annan verksamhet i framtiden. Mellan den nya och den gamla stationen planeras ett större torg och parkyta.

När kommer allt det här börja byggas?

 • - Det här är ju ett omfattande projekt som sträcker sig över ett stort område. Området kommer succesivt att byggas ut över en längre tid. Vi börjar år 2025/2026 och räknar med att vara klara cirka år 2050. Vi håller fortfarande på med planeringsarbete och det kommer dröja ett antal år innan själva byggandet kan börja. Innan bygget börjar måste vi också göra en hel del förberedande åtgärder, till exempel sanering och rivning.

När kommer det börja åka tåg på Ostlänken?

 • - Trafikverkets mål är att Ostlänken ska vara i drift innan 2035, svarar Linda.

Är det bara tågstation eller kommer det att finnas bostäder också?

 • - Butängen kommer att bli en stadsdel med många olika funktioner, inte bara station. Det kommer kunna bo cirka 12 000 människor i området i cirka 6 000 lägenheter. Det kommer också att finnas nya skolor, förskolor, parker och andra samhällsfunktioner.

Vad blir det för slags bostäder?

 • - Det kommer framförallt vara lägenheter i flerbostadshus med olika upplåtelseformer, som hyresrätter och bostadsrätter. Bostäderna kommer främst att utformas som kvarter med egna innergårdar, avslutar Linda.

Blir det några verksamheter i området?

 • - Det kommer bli många olika verksamheter i området berättar Sofia. Det planeras för ca 200 000 – 300 000 kvadratmeter verksamhetsyta. Det betyder att det kan bli upp emot 6 000 arbetsplatser här. Verksamheter kommer att finnas både i egna byggnader och i bottenvåningar i bostadskvarteren.

Det låter ju bra med nya verksamheter och fina lokaler, men vad händer med företagen som finns på på Butängen nu?

 • - Butängen är ett stort område och alla verksamheter kommer inte att behöva flytta samtidigt berättar Sofia. Som planerna ser ut nu finns det delar av Butängen som förändras från år 2025. Det finns också verksamheter som behöver flytta i ett ännu tidigare skede samtidigt som de finns verksamheter som kan stanna kvar i ytterligare några år efter 2025.

 • - Vi försöker ha en bra dialog med de företag som finns i området och de kan alltid ta kontakt med oss för att få veta vad som gäller just deras lokal eller fastighet. Det finns en grupp på kommunen som arbetar med att hjälpa till att hitta alternativa lokaler. Utvecklingen av Butängen är någonting som kommer att främja näringslivet i Norrköping, avslutar Sofia.

Läs planprogrammet här