Resultaten går uppåt i kommunens gymnasieskolor

I Sveriges kommuner och regioners årliga rapport Öppna jämförelser – gymnasieskola 2022 presenteras nyckeltal för de kommunala gymnasieskolorna. Rapporten visar på en uppgång i Norrköping 2021 jämfört med föregående år.

– Det känns alltid bra när vårt arbete ger synliga resultat. Vi har arbetat målmedvetet med att följa upp elevernas kunskapsresultat på varje enhet, vilket har varit extra viktigt under pandemin med tanke på den distansundervisning vi bedrivit vid behov. Den här årskullen hade också högre meritvärden från grundskolan, och det är roligt att se att vi fortsätter den positiva trenden på gymnasiet. Sveriges kommuner och regioners årliga rapport är ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete, och när vi tittar på vad vi behöver fokusera extra på för att erbjuda en kvalitativ undervisning som ger bra grund för alla våra elever, säger Jonas Eriksson, verksamhetschef för gymnasiet.

Rapporten visar bland annat att andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år har ökat och ligger på 47,1 procent, jämfört med 42,0 procent föregående år. Här ligger flickorna betydligt högre än pojkarna men ökningen har skett hos båda könen. En förklaring till flickornas högre resultat är att det finns fler flickor på alla kommunens högskoleförberedande program förutom på Teknikprogrammet. Samtidigt finns det totalt sett betydligt fler pojkar än flickor på yrkesprogram. På de pojkdominerade yrkesprogrammen är dessutom andelen elever som väljer att läsa in högskolebehörighet lägre än på de flickdominerade. När det gäller nyckeltalet för genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning har värdet ökat till 13,8 att jämföra med 13,4 poäng. Också här ligger flickornas resultat betydligt högre med 14,7 poäng jämfört med 13,0 för pojkarna.

– Det finns en tydlig könsskillnad nationellt men skillnaden mellan könen i Norrköping är större än den genomsnittliga skillnaden bland Sveriges kommuner. Det är något vi arbetar systematiskt och långsiktigt med för att förändra. Vi måste förebygga detta från tidig ålder och fortsätta det kvalitetsarbetet som pågår och utveckla undervisningen så att det ger de resultat vi önskar framöver, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Den totala andelen elever som tog en gymnasieexamen inom tre år har ökat från 56,6 procent till 64,3 procent. Ökningen är generell och har skett både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Siffrorna visar också på en ökning både bland flickor och bland pojkar. Andelen elever som efter ett år på introduktionsprogram går över till nationella program är 34 procent. Här har kommunens skolor i flera år legat på nivåer klart över genomsnittet för riket. Samtidigt har platserna på yrkesintroduktion ökat under de senaste åren vilket möjliggör att elever som inte blir behöriga för ett nationellt yrkesprogram ändå kan få en smalare yrkesutbildning i gymnasieskolan.

– Hela organisationen, från förskola till gymnasiet, har ett medvetet fokus på barn och elevers lärande vilket genomsyrar kvalitetsarbetet på varje enhet. Vi har jobbat systematiskt med att höja våra resultat och öka kvaliteten och att gymnasiets resultat nu har förbättrats är ett fint kvitto på att arbetet fått effekt, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.