Lokal broschyr till stöd för Norrköpings kommun

Publicerad
Foto på broschyren Var beredd om krisen eller kriget kommer

Broschyren ”Var förberedd om krisen eller kriget kommer” ska nu ha skickats till samtliga hushåll i Norrköpings kommun.

Broschyren utgör en del av kommunens långsiktiga arbete med att öka beredskapen hos kommunens invånare att klara sig själva en tid vid samhällsstörningar, och innehåller bland annat en vägledning för hur man skapar sin egen krisplan. Ytterligare ett syfte med broschyren är att öka tryggheten genom att skapa insikt i frågor kopplat till hur man kan agera i utsatta situationer.

– Genom att man som kommuninvånare får ökad kännedom om lokala risker och hur man kan förbereda sig på ett bra sätt, i kombination med information om vart man kan vända sig med olika frågor, ökar både förmågan och möjligheten att hantera olika kriser. I förlängningen leder detta även till att samhällets resurser i det första känsliga skedet kan fokuseras på de som bäst behöver dem, säger Richard Tjernström, säkerhetsdirektör i Norrköpings kommun.

Skillnaden mot MSBs broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” är det lokala perspektivet. Lagen om extraordinära händelser beskriver att kommuner har ett lagstadgat ansvar att informera om särskilda risker som finns i en kommun. Ansvaret sträcker sig även till att informera om hur man bör vara förberedd för att klara sig vid en större samhällsstörning.

Vägledning att skapa egen krisplan

Utöver lokala risker, viktiga telefonnummer och information om vad kommunen gör vid en samhällsstörning, tar broschyren även upp områden som trygghetspunkter och hur man kan förbereda såväl en egen krisväska som en egen krisplan. Just mallen för att skapa en krisplan är någonting som är nytt.

– Vad vi känner till har en liknande vägledning inte tagits fram tidigare. Jag tror att människor gärna vill ha något konkret att hålla sig till och då är vår vägledning om hur man skapar en egen krisplan ett steg till att öka sin egen hemberedskap, säger Katarina Jouper, beredskapssamordnare. Någonting annat som är viktigt att tänka på under en kris är att ta kontakt med grannar, vänner och familj. Att göra vad man kan för andra gör stor skillnad och skapar ett starkare samhälle.

I broschyren finns det även kontaktuppgifter till 18 frivilliga försvarsorganisationer som man kan kontakta om man vill engagera sig och göra en viktig insats för samhället.

Medel från MSB

Var förberedd om krisen eller kriget kommer har tagits fram i samverkan mellan kommunens säkerhetsavdelning och kommunikationsavdelning, med stöd av medel från MSB och utgångspunkt i Norrköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys.

– Både nationellt och lokalt har ett behov av att öka krisberedskapen identifierats under de senaste åren, och ett av de områden som lyfts fram i samband med detta är kommunikation med allmänheten, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör. Kommuner har dessutom ett särskilt ansvar för att informera före, under och efter en kris. Nu finns det ett gemensamt material för oss i kommunen att utgå från i detta.

– Vatten, värme, mat och information, det är de fyra grundläggande benen i vad man behöver för att klara sig ett par dygn. Har man det, då är man i mål. Vatten är nummer ett, och sedan får man nog säga att information är nummer två. Det spelar så att säga ingen roll om man har dunkar att hämta vatten i om man inte vet var hämtstället är, så kommunikation och möjligheten att ta del av kommunikation under en kris är oerhört viktigt, säger Richard Tjernström.

Inför att broschyren skickas ut, genomförs det även en informationskampanj. Syftet med denna är både att man ska vara beredd på att broschyren kommer, och att belysa varför det är viktigt att ta del av den.


Broschyren Var förberedd om kriget eller krisen kommer Pdf, 1.4 MB.

Information om kris och säkerhet på norrkoping.se


Fakta MSB:s anslag 2:4 Krisberedskap

MSB:s inriktning för anslag 2:4 utgår från områden som identifierats i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och som är viktiga att stärka i samverkan med andra, vilket är en av utgångspunkterna för att få ta del av medel från anslaget. Finansieringen från anslag 2:4 Krisberedskap inriktas mot fyra större områden som myndigheterna kan söka medel för att stärka: Samverkan och ledning, Kommunikation med allmänheten, Hantering av resurser, samt Farliga ämnen, CBRNE.