Återkallat tillstånd att bedriva förskolor för den enskilda huvudmannen Språk och Kultur Norrköping AB

Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun har beslutat att dra tillbaka tillståndet att bedriva förskola för huvudmannen vid Ljusets förskolor. Huvudmannen Språk och Kultur Norrköping AB uppfyller inte kraven för att bedriva förskolor enligt skollagen.

– Den regelbundna tillsynen som utförts har uppmärksammat brister när det gäller ekonomi, insikt och lämplighet. Den enskilda huvudmannen har inte bedrivit verksamheten i enlighet med gällande lagkrav. Utifrån det kan de inte få ett fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet, säger Ola J Hedin (L), vice ordförande för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskolor i Norrköpings kommun. I tillsynsansvaret ingår att granska att huvudmannen bedriver utbildningen enligt skollagen. Utbildningsnämnden har genomfört en regelbunden tillsyn där bristerna upptäcktes. Tillsynen inleddes den 29 oktober 2021 och har varit under arbete med olika moment fram tills att beslutet fattades av utbildningsnämnden den 20 april 2022. Beslutet verkställs den 15 augusti 2022 och det innebär att Förskolan Ljuset Norr och Förskolan Ljuset Söder kommer att stänga. De omkring 75 barn som berörs av beslutet kommer att erbjudas plats på kommunala förskolor.

– Som hemkommun är vi skyldiga att erbjuda plats på kommunala förskolor. Vi följer våra rutiner kring placering och arbetar för att det ska bli ett så bra mottagande som möjlighet för alla barn och vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare kommer att få ett erbjudande om plats i någon av kommunens förskolor. Våra rektorer och personal är mycket kompetenta och måna om att barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, säger Mikael Wallström, biträdande utbildningsdirektör.