Bred samsyn kring finansieringen av nya centralstationen

Representanter från Trafikverket och Norrköpings kommun står tillsammans framför det nuvarande stationshuset i Norrköping

Representanter från Trafikverket och Norrköpings kommun framför stationshuset under torsdagens pressträff

Publicerad

Under en pressträff torsdagen den 5 maj presenterade Trafikverket och Norrköpings kommun upplägget av medfinansieringsavtalet för den nya centralstationen, som ska läggas fram till kommunfullmäktige i juni. Avtalsförslaget innebär att parterna är överens om fördelningen av kostnaderna för Ostlänkens passage genom centrala Norrköping.

Det råder en bred samsyn kring avtalet, som även innebär att parterna nu är redo att arbeta vidare med järnvägen, stationen och stadsutvecklingen för att färdigställa järnvägsplan och detaljplaner samt möjliggöra byggstart och trafikering enligt tidplan.

– Det här är den största investeringen som vi hittills har gjort i Norrköping, och vi gör detta för att vi ser att nyttan blir enorm, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande. Ostlänken kommer att bidra positivt till Norrköping och Norrköpings näringsliv både under byggtiden och när tågen rullar på spåren. Det rör sig om såväl arbetstillfällen och nya etableringar, som klimatnytta. De förkortade pendlingstiderna öppnar dessutom upp för en ny situation, där bland annat Stockholm på sikt kommer att bli en integrerad del av vår arbetsmarknad.

– Avtalet utgör en viktig milstolpe för arbetet med Ostlänken och för utvecklingen av Norrköping. Allt blir mer stabilt med det besked som vi har idag, och det kommer att gynna Norrköpings kommun på flera sätt. Med fler invånare och fler företag ökar kommunens skatteintäkter, och kommunen kan därmed växa och utvecklas på många plan. Samtidigt är detta är ett stort ekonomiskt åtagande för Norrköpings kommun, och därför vilar det även ett stort ansvar för alla partier att sluta upp och engagera sig i detta, säger Sophia Jarl (M), oppositionsråd.

God samverkan

Medfinansieringsavtalet har tagits fram för att klargöra vem som ansvarar för vad i uppförandet av den nya centralstationen. Tidigare har kommunen beslutat att stationen ska uppföras i upphöjt läge. Trafikverket har ställt sig positiv till detta under förutsättning att man kan enas kring hur kostnaderna ska fördelas, vilket nu tydliggjorts.

– Det här är ännu ett stort steg på vägen mot Ostlänken, säger kommundirektör Anna Thörn. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Trafikverket kring detta, vilket har lett till att vi kunnat landa i ett förslag som klargör våra olika åtaganden kring finansieringen av den nya centralstationen. Tack vare det är vi nu redo att fortsätta arbetet framåt.

Sammanfattning av Medfinansieringsavtalet för nya centralstationen

Bedömd kostnad för järnvägsanläggningen är 3,2 miljarder varav Trafikverket står för 0,9 miljarder och kommunen för 2,3 miljarder. Utöver den bedömda kostnaden för tillägget tillkommer även byggherrekostnader som för kommunens del bedöms omfatta cirka 350 miljoner kronor (15% av anläggningskostnaden). Parterna delar på ansvaret för en eventuell kostnadsförändring och ansvarsfördelningen hanteras genom en trappmodell. En utbetalningsplan kommer att tas fram och Norrköpings kommun kommer att betala Trafikverket för tillägget i takt med att järnvägsanläggningen byggs. Kostnaderna kommer inte att påverka andra verksamheter i kommunen.