Detta gäller för markupplåtelse vid demonstrationer

Det är inte kommunen som beviljar tillstånd för en demonstration. Det gör polisen. Kommunen ska dock i vissa fall lämna yttrande över en ansökan om demonstrationstillstånd.

Alla medborgare har ett antal grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Där ingår yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det innebär att alla har rätt att utrycka sin åsikt vid till exempel demonstrationer. Om någon vill hålla en demonstration så behövs ett tillstånd från polisen. I processen med att behandla tillståndet kan polisen begära in yttrande från kommunen.

Processen ser ut så här:

  • Ansökan om demonstrationstillstånd lämnas in till polisen.
  • Polisen behandlar ansökan utifrån reglerna i ordningslagen.
  • I vissa fall skickar polisen ansökan på remiss till olika myndigheter som bereds möjlighet att yttra sig över den. Ett sådant exempel är när en demonstration avses att hållas på offentlig plats. Eftersom kommunen förfogar över den offentliga platsen får kommunen lämna synpunkter och ställa villkor avseende markanvändningen. Mer om detta kan du läsa på Använda stadens mark - Norrkoping.
  • Kommunens yttrande görs av Tekniska nämnden och utgår bland annat från den riktlinje för markanvändning som finns framtagen i Norrköpings kommun.
  • Kommunen tar inte ställning till själva demonstrationen men kan komma med synpunkter och ställa villkor för markupplåtelsen.

Kommunens yttrande är endast en del av den bedömning som polisen tar hänsyn till när det gäller att bevilja tillstånd för en demonstration. Kommunen kan vare sig avslå eller ge tillstånd till en demonstration.