Fortsatt utveckling av
Klinga verksamhetsområde

Publicerad
Illustration som visar en möjlig utformning av planområdet

Illustration som visar en möjlig utformning av planområdet

Detaljplanen för Klinga verksamhetsområde etapp 5 (Borg 17:6) går nu ut på samråd den 9 maj till och med den 1 juni 2022. Planförslaget gör det möjligt för fler verksamheter att etablera sig i området och föreslår hur naturmark utformas så naturvärden bevaras.

Området i Klinga är utpekat som ett av 13 utvecklingsområden enligt översiktsplanen för Norrköping. Klinga verksamhetsområde har utvecklats under ett antal år, etapp 2 byggs nu och i år har det markförberedande arbetet i etapp 4 påbörjat. Etapp 1 är utbyggt och etablerat sedan flera år tillbaka med bland annat bensinservice, snabbmatsrestaurang, småindustrier och kontor. Etapp 3 närmast E4:an är under projektering.

 

Samrådstid för etapp 5
Nu är det dags för detaljplanen för etapp 5 att gå ut på samråd. Etapp 5 är en strategisk fortsättning i utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Efterfrågan på industri- och verksamhetsmark är stor i Norrköping och detaljplanen är högt prioriterad för att möta efterfrågan. Området i etapp 5 består idag av skog och ägs till största delen av Norrköpings kommun.

 

Omformning av landskapet
Planförslaget föreslår hur marken i området kan användas. Det handlar t.ex. om hur byggnader fysiskt ska utformas när det gäller färg, höjd och hur trafiken ska flöda. Förslaget kommer göra att området ändras mycket visuellt. Landskapet kommer att omformas genom att marknivåer förändras. Planen gör det möjligt att etablera verksamheter som behöver mycket markyta och att bygga på höjden. Inom kvartersmarken tillåts olika kombinationer av användningar för att möta olika behov över en lång tid. Storlek och typ av verksamhet är i dagsläget inte känt. Därför är planen utformad med stor flexibilitet.

Inom planområdet planeras en cirka två kilometer lång huvudgata för trafik inom området med koppling till och från Linköpingsvägen. Det planeras också för gång- och cykelvägar.

 

Bevarande av naturvärden
Planområdets naturmark utformas i plankartan för att bevara identifierade naturvärden i naturen men också för att säkerställa skyddsavstånd till bostäder och naturmark. Här skapas också utrymme för viltpassage och dagvattenhantering. Naturmarken blir tillgänglig för allmänheten.

 

Samrådsmöten
Under samrådstiden har du möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. Två samrådsmöten kommer att hållas; ett digitalt möte torsdagen den 19 maj klockan 18.00-19.30 och ett i förvaltningshuset Rosen tisdagen den 24 maj klockan 18.00-19.30

Här kan du läsa detaljplaneförslaget i sin helhet, och vart du skickar in skriftliga synpunkter.