Förslag på pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

Under måndagen presenterade Norrköpings kommun och Region Östergötland förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där man integrerar skoltrafiken i den allmänna kollektivtrafiken vill man skapa ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden.

– Det har sedan trafikutredningen om nytt trafikupplägg på Norrköpings landsbygd förts diskussioner mellan Region Östergötland och Norrköpings kommun kring den framtida trafikeringen och hur linjetrafiken och skoltrafiken kan samspela. Det förslag vi presenterat förbättrar trafikutbudet för gymnasieelever och jobbpendlare, och främjar också hållbart resande på landsbygden, vilket känns mycket bra. En god samverkan mellan regionen och kommunen är mycket viktig, inte minst för de gymnasieungdomar som har behov av kollektivtrafik för sina resor, och vi kommer fortsätta vår dialog framöver för att gemensamt göra bättre nytta för kommuninvånarna, säger Markus Åkerman (C), ordförande tekniska nämnden.

Enligt förslaget påbörjar Norrköpings kommun i augusti ett pilotprojekt i området Krokek/Kvarsebo. Förslaget innebär att gymnasieelever och jobbpendlare ska få möjlighet att åka med kommunens befintliga skolskjuts till Krokek för att där byta buss och åka vidare till Norrköping. Beslut om detta togs i tekniska nämnden tisdag den 17 maj där nämnden även uppdrog till kontoret att utreda samma möjlighet på Vikbolandet vilket ska återrapporteras i juni. Projektet medför enbart en mindre kostnad för Norrköpings kommun, eftersom skolskjutsen redan i dag är i trafik.

I augusti påbörjar enligt förslag också region Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun ett pilotprojekt. Förslaget är att återinföra linje 482 (Vånga-Skärblackavägen-Norrköping) i mindre skala i tillägg till det nya trafikutbudet enligt trafikutredningen. Pilotprojektet, som riktar sig specifikt till grundskolelever samt gymnasieungdomar, innebär turer anpassade utifrån skol- och gymnasieelevers behov, samt anropsstyrt på helgerna. Norrköpings kommun medfinansierar lösningen motsvarande kommunens kostnad för skolskjuts längs sträckan.

– Det här är ett tillägg till de trafiksatsningar som vi nu genomför runt Norrköping. Med ett pilotprojekt kan vi se om det på ett effektivt och bra sätt går att samordna skoltrafiken och den linjelagda trafiken ytterligare. Faller det väl ut kommer vi i nära dialog med Norrköpings kommun se över om det kan införas liknande åtgärder även på andra orter i kommunen, säger Julie Tran(C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Enligt förslaget ska pilotprojektet fortgå i två år och utvärderas löpande, samtidigt som kommunen och region Östergötland/Östgötatrafiken kan fortsätta dialogen kring framtida samverkan mellan skolskjuts och linjelagd trafik både i det nämnda området och resten av kommunen.