Svenskt Näringsliv har presenterat sin årliga enkät om företagsklimatet

Publicerad

På tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv resultatet på sin årliga enkät Svenskt företagsklimat. Trots Norrköpings starka tillväxt visar enkäten sänkta omdömen för kommunen.

– Vi har arbetat intensivt med näringslivsfrågor de senaste ett och ett halvt åren, och det är klart att vi är besvikna. Helt uppenbart träffar vi ännu inte helt rätt vad gäller de svarande företagens förväntningar kontra kommunens leverans och där måste vi bli bättre. Samtidigt har vi fått positiv respons på flera av de åtgärder som vidtagits, vilket gör att vi tror på och är trygga med inriktningen på det arbete som inletts. Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar och är ödmjuka inför det arbete som återstår, säger Anna Thörn, kommundirektör.

– Min första reaktion är naturligtvis att det är väldigt tråkigt – samtidigt blir jag ännu mer taggad i att hitta rätt i det här. Nu gäller det att tillsammans med annat material analysera resultatet för att identifiera vilka delar som är mest angelägna att fokusera på. Här behöver vi utforska alla möjligheter och vara noggranna när vi sätter en handlingsplan för vårt fortsatta arbete. Norrköping är en av Sveriges mest ambitiösa tillväxtkommuner och det ska också synas i vårt uppfattade företagsklimat, säger Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör.

Enkätens resultat grundar sig på svar från 193 företag i kommunen. Vad gäller det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen får Norrköping 2,7 på skalan 1-6, att jämföra med Sverigesnittet som är 3,4.

– Självklart är det tråkigt Norrköpings kommun fått sänkta omdömen i undersökningen. Vi har länge arbetat för att stärka och förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag i kommunen, och har det senaste året initierat flera insatser för att förbättra företagsklimatet. Det är tydligt att vi måste jobba ännu mer för att stärka dialogen mellan oss som kommun och näringslivet. Det finns omkring 9 500 företag i Norrköping, och självklart vill vi ge de bästa möjliga förutsättningarna för alla, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor i Norrköpings kommun.

I enkäten lyfts fem punkter som landets företagare själva tycker ska prioriteras av kommunerna. Nedan följer information om hur Norrköpings kommun arbetar kring de specifika punkterna:

Bättre förståelse för företagande

Hösten 2021 intensifierade kommunledningen i Norrköpings kommun arbetet med näringslivsfrågorna. Under namnet Företagsfokus genomförs en rad nya initiativ. Ett av dem var näringslivsturnén - ett nytt grepp där kommunledningen träffar företag och branschorganisationer för att lyssna in hur Norrköpings kommun kan arbeta i nära samverkan med företagen för att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Bättre dialog mellan kommunen och företag

November 2021 presenterade Norrköpings kommun sin Näringslivsstrategi eller, Inriktning för näringslivsfrågor, ett av kommunens gemensamma och strategiska styrdokument. Det är framtaget av kommunstyrelsens kontor på uppdrag av kommunfullmäktige och är kopplat till övriga styrdokument. Syftet med den nya näringslivsstrategin är att den ska bidra till att uppnå en långsiktig och hållbar tillväxt genom en ökad samverkan och samordning mellan näringslivet och Norrköpings kommun. Alla frågor som berör näringslivet ska lösas effektivt och genom samarbete över nämnd- och kontorsgränser.

Minskad brottslighet och ökad trygghet

Våren 2022 påbörjade Norrköpings kommun tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av brottslighet och otrygghet inom näringslivet. Enkäten Företagens trygghetsundersökning (FTU) kommer att skickas ut till alla företag i Norrköping, och resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser.

Snabbare handläggning

Satsningen Dukat bord startade upp i september 2021. Den ska göra det enklare för företag som har fler än ett ärende att träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Det kan bland annat gälla brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd. Genom satsningen vill kommunen att företagare ska uppleva det enklare i kontakten med kommunen, och därmed också känna att kommunen kan ge en god service. Tid för Dukat bord bokas via: naringsliv@norrkoping.se

Mer byggbar mark för verksamheter

Samhällsbyggnadskontoret har lagt om sina prioriteringar och fler personer arbetar med att få fram verksamhetsmark och arbetet med att få fram färdigplanerad mark har växlats upp. Planer som bidrar till arbetstillfällen ska prioriteras. Nya lägen bildas och detaljplaneras i takt med att staden och regionen förändras.