Vård- och omsorgskontoret vill införa språktest vid rekrytering

Publicerad

För att kunna ge ett så bra bemötande som möjligt inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter, och även säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar att känna sig trygga i sitt arbete, behöver de som arbetar inom verksamheterna ha en god förmåga att kommunicera på svenska. Därför arbetar kontoret just nu tillsammans med kommunens centrala rekryteringsenhet med att undersöka hur man kan införa språktest som en del av rekryteringen. I ett första steg får 100 slumpmässigt utvalda vikarier, som redan fått jobb inför sommaren, prova att göra språktestet.

– Språk är både viktigt i kontakten med människor och för att exempelvis kunna läsa, följa och föra dokumentation. Där ser vi att språktester kan bidra på ett positivt sätt inom många av vård- och omsorgskontorets verksamheter, och i slutänden öka tryggheten för såväl brukare som medarbetare, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Arbetet med språktesterna har sitt ursprung i kontorets uppdragsplan från vård- och omsorgsnämnden, där vikten av språkkompetens lyfts fram.

– Vårt primära mål är att säkerställa behovet av medarbetare inom vård- och omsorgskontoret med rätt utbildning och kompetens. Där utgör språket en del av helheten. Språktest kan också skapa nya möjligheter att stötta medarbetare i att utveckla sin svenska – på det viset ökar förutsättningarna för interaktion med andra, samt även för att exempelvis kunna delta i olika vidareutbildningar, vilket är viktigt för att man ska trivas på sin arbetsplats, säger Andreas Bohlin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Mål om att skapa trygghet

Språktesterna planeras att införas stegvis, där varje steg utvärderas innan man går vidare. Målsättningen är att i slutänden ha en tydlig bild av vilken språklig kompetens som krävs för att en medarbetare inom vård- och omsorgskontoret ska känna sig trygg i sin roll och därmed ha förutsättningar för att kunna göra ett gott arbete. Därpå kan ett slutgiltigt beslut fattas.

– Innan vi kommer så långt behöver vi även analysera vilka konsekvenserna skulle bli i våra verksamheter utifrån var vi sätter upp en kravnivå vad gäller språklig kompetens. När vi skärper kraven innebär det att vi stundom kommer att behöva tacka nej till kandidater – samtidigt kommer vi att ha verktyg för att kunna stötta de personer som anställs på ett bättre sätt, säger Magnus Johansson.

Garanti för lika behandling

Eftersom det är första gången kommunen arbetar med språktest är även kommunens centrala rekryteringsenhet involverad i arbetet.

– För oss är det viktigt att varje kandidat känner att de fått möjlighet att visa vilka kunskaper de har under rekryteringsprocessen. Exempelvis är det inte alltid lätt att bedöma om en person har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna fungera och må bra på en arbetsplats. Där blir språktestet ett sätt att garantera att alla bedöms på ett likvärdigt och korrekt sätt, säger Anna-Therése Dijak, rekryteringsspecialist i Norrköpings kommun.

Rekryteringsprocessen i stort skulle påverkas marginellt av språktesterna, då det precis som tidigare handlar om en helhetsbedömning där kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper förblir lika viktiga som de är idag. Språktesterna hänger ihop med de nya utbildningarna till språkombud samt språkförstärkande utbildning vård- och omsorg, SUVO som introducerats inom vård- och omsorgskontoret under våren. Sammantaget utgör de olika delar av arbetet med att enligt uppdragsplanen höja språkkompetensen inom vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Se tidigare information om kommunens arbete med språkombudsutbildning samt språkförstärkande utbildning vård- och omsorg, SUVO