Förväntade betygsresultat för årskurs 9

Nu är betygen satta för eleverna i årskurs 9 i Norrköpings kommunala grundskolor. Den första preliminära sammanställningen visar på en viss nedgång i resultaten sedan förra året samtidigt som resultaten ligger kvar på en högre nivå än för några år sedan.

Meritvärdet har gått ned från 227 poäng vårterminen 2021 till 222 poäng vårterminen 2022. Nedgången är förväntad utifrån årskullens betygsutveckling under högstadietiden. Minskningen avser både flickor och pojkar men är tydligare för pojkar. Spridningen mellan skolor är större än vid de två senaste läsåren.

– Varför vi nu ser en viss nedgång i resultaten behöver vi analysera noggrant men årskullen som nu har slutat 9:an har gått igenom högstadiet under pandemiåren och vi ser att det kan ha påverkat betygsresultaten. Frånvaron bland elever och personal har varit hög under perioder av pandemin. Samtidigt har våra lärare tillsammans med eleverna gjort ett beundransvärt arbete då det varit mycket svårt att bedriva undervisning med kontinuitet, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Resultaten har gått ner inom samtliga tre resultatmått. Gymnasiebehörigheten har minskat med fyra procentenheter och ligger i år på 80 procent. Minskningen är ungefär lika stor för flickor och pojkar, och är förväntad utifrån tidigare betygsresultat.

73 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande resultat för den årskull av elever som lämnade grundskolan 2021 var 75 procent. Minskningen beror framförallt på att pojkarnas resultat försämrats.

– De senaste åren har varit en utmaning både för elever och medarbetare. Nu gäller det att vi fortsätter hålla fokus på målet om att alla elever ska lyckas i skolan. Vi har under de senaste åren sett att resultaten ökade innan pandemin kom. Det är nu viktigt att vi tillsammans fortsätter det målmedvetna arbete som all personal i skolan bedriver så att vi efter den här nedgången snabbt försöker ta oss tillbaka till den positiva utveckling som Norrköping så väl behöver, säger Kikki Liljeblad (S), utbildningsnämndens ordförande.


Slutbetyg åk 9 Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

Resultatmått

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Meritvärde

204

213

218

226

227

222

Gymnasiebehörighet (yrkesprogram)

74 %

78 %

77 %

82%

84%

80%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

63 %

68 %

69 %

72%

75%

73%