Ny riktlinje ska bidra till kompetensförsörjning

Publicerad

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om en ny riktlinje för arbetsmarknadsinsatser. De förväntas bland annat ge en positiv effekt för kompetensförsörjningen i kommunen.

– Det kan ibland vara snårigt med vad vi i kommunen bör och ska göra i arbetsmarknadsfrågor, och den nya riktlinjen stödjer oss i arbetet med att jobba bredare, tillsammans med fler och riktat mot fler branscher, särskilt där vi har störst kompetensbrist, säger Linda Uller, verksamhetschef.

Idag består kommunens arbetsmarknadsinsatser främst av anställningar med statlig och lokal finansiering. Med den nya riktlinjen kommer det nu även bli möjligt att arbeta med arbetsförberedande insatser för dem som inte klarar av en anställningsinsats.

Riktlinjen visar också på en tydlig riktning om att bidra till kompetensförsörjningen genom fokus på branscher med bristyrken.

– Fokus är att fortsätta arbetet med att möjliggöra stegförflyttningar till egenförsörjning för arbetslösa personer. Det handlar om att motverka individers utanförskap och långtidsberoende av bidrag och att minska kommunens kostnader kopplade till konsekvenser av utanförskap och arbetslöshet. Samtidigt bidrar vi med kompetensförsörjningen inom bristyrken, säger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Eva-Britt Sjöberg (KD).

En ny enhet som ska jobba arbetsförberedande har bildats inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Enhetschefen har i uppdrag att tillsammans med personal och övriga arbetsmarknad bygga upp den nya verksamheten under hösten. Insatser, arbetssätt och vilka kompetenser som finns, och vilka som eventuellt behöver kompletteras med, kommer att genomlysas.

– Den nya riktlinjen blir ett bra stöd för oss i verksamheten både genom att den pekar ut en tydlig riktning men också vilken målgrupp vi arbetar med. Vårt arbete med anställningar inom kommunens verksamheter har gett god effekt och vi ser nu att vi behöver bredda vårt arbetssätt för att också rusta de som står längre ifrån arbetsmarknaden, säger Linda Uller.