Visselblåsning i Norrköpings kommunkoncern

Publicerad

Är du anställd i Norrköpings kommun eller av något av de kommunala bolagen eller har en annan arbetsrelation till kommunen eller dess bolag, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller arbetssökande? Misstänker du att det finns missförhållanden? Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i hela kommunkoncernens* verksamheter. Har du misstanke om missförhållanden kan du rapportera genom kommunkoncernens gemensamma visselblåsarkanaler.

Det finns en ny lag som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden. Arbetsgivare som har mer än 50 anställda är skyldiga att ha en funktion för att ta emot och utreda rapporter om missförhållanden, så kallade visselblåsartips.

När ska visselblåsarkanalerna användas?

Visselblåsarkanalerna kan användas vid misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • jäv
 • olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning
 • närstående som gynnas
 • andra lagbrott

Gäller inte personliga förhållanden

Du ska inte ”visselblåsa” för att rapportera om personliga missförhållanden som endast påverkar dej som person som rapporterar och din arbetssituation, till exempel konflikter. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på hur kommunkoncernen hanterar den kommunala verksamheten kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller via mejl kontaktcenter@norrkoping.se.

Visselblåsarrapport kan lämnas av

 • kommunkoncernens anställda
 • kommunkoncernens förtroendevalda
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete i kommunkoncernen
 • volontärer
 • praktikanter
 • konsulter
 • leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du en anmälan

 • Är du anställd eller förtroendevald i kommunkoncernen finns vidare information på kommunens och respektive bolags intranät.
 • Tillhör du någon av de övriga som är behöriga att rapportera missförhållanden arbetssökande, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer kontaktar du kommunens kontaktcenter tfn 011-15 00 00 eller kontaktcenter@norrkoping.se så får du (du kan även vara anonym) vidare information de olika rapporteringskanalerna.

Så hanteras din rapport

Du får en bekräftelse på att din rapport har tagits emot om du talar om vem du är och lämnar kontaktuppgifter vid anmälan.

Så är du skyddad som visselblåsare

Skyddet för visselblåsare innebär att kommunkoncernen är förbjuden att vidta någon form av repressalier eller vidta åtgärder för att hindra någon från att rapportera.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan åtgärder vidtas.

Alla inkomna visselblåsarrapporter hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din identitet skyddas dessutom av sekretess om du rapporterar om ett missförhållande. Din IP-adress kommer inte att sparas.

Förutom visselblåsarlagen finns även skydd för dig som rapporterar om missförhållanden i ett flertal andra lagar, till exempel anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen. Offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte, ett meddelarskydd. Visselblåsarlagen ska komplettera och stärka skyddet i dessa lagar.

Externa rapporteringskanaler

I lagstiftningen finns också 19 utpekade statliga myndigheter som ska ha externa rapporteringskanaler och förfaranden att ta emot rapporter inom utpekade områden. Vilka de statliga utsedda myndigheterna är och vilka områden de ansvarar för framgår av bilagan till Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:949 - Riksdagen

De externa rapporteringskanalerna gör det möjligt för arbetstagare att slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen. Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden.

Mera om visselblåsarfunktionen

Alla arbetsgivare, både privata och offentliga, med mer än 50 anställda ska inrätta interna funktioner för att hantera visselblåsarlarm, enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”Visselblåsarlagen”)

Visselblåsning | IMY


* Kommunkoncernen omfattar både kommunens och dess bolags verksamheter.