Arbetslösheten och behov av försörjningsstöd i Norrköping fortsätter att minska

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i Norrköping var 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i juli 2022, vilket var en minskning med -1,2 procentenheter sedan juli 2021.

– Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en julimånad med lägre arbetslöshet än den nuvarande, säger Olle Kylensjö, statistiker Norrköpings kommun.

Andelen av arbetskraften som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Norrköping var också den lägre jämfört med juli 2021 och 2020.

– Det är mycket glädjande att arbetslösheten fortsätter att sjunka, och att försörjningsstöd minskar. Det är ett kvitto på att de insatser vi gör för att få fler i jobb gör nytta, men också att näringslivet i Norrköping mår bra. Men vi är inte nöjda, vi ska fortsätta arbetet för att få ännu fler i jobb, och vi ska fortsätta jobba med att utveckla kommunens näringslivsarbete, säger Olle Vikmång (S) kommunstyrelsens ordförande.

Behov av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den trend vi har sett de senaste åren med minskade utbetalningar av ekonomiskt bistånd har fortsatt också i år. Under första halvåret 2022 har utbetalningarna minskat med cirka 8 miljoner kronor, jämfört med samma period 2021, från 106 miljoner kronor till 98 miljoner kronor.

– En viktig förklaring till minskningen är att antalet biståndshushåll minskade med 12 procent under samma period. Även inflödet av nya hushåll har minskat betydligt, vilket till viss del kan bero på det förbättrade läget på arbetsmarknaden, som medför att färre hushåll blir i behov av ekonomiskt bistånd, säger Pernilla Thott Ljung, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör

– De minskade biståndsutbetalningarna visar också på att de beslutade åtgärderna och det aktiva arbete kontoret har bedrivit för att erbjuda snabba insatser mot egen försörjning har gett önskad effekt. Färre hushåll blir idag långvarigt biståndsberoende. Det viktiga arbetet med att ge varje enskild individ förutsättningar att nå egen försörjning fortsätter, säger Eva-Britt Sjöberg, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Nedan presenteras Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik för Norrköping, juli 2022.

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16-64 åringar i Norrköping var 9,3 procent i juli 2022 (-1,2 procentenheter*).
 • Det innebär att 6 610 personer (-1 050*) i åldern 16-64 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa i riket var 6,7 procent (-1,2 procentenheter*).
 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 1 800 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.
 • Arbetslösheten minskade också i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten med -1,2 procentenheter i dessa kommuner jämfört med juli 2021.

Unga vuxna, 18-24 år

 • Arbetslösheten bland 18-24 åringar i Norrköping var 10,3 procent i juli 2022 (-2,4 procentenheter*).
 • Det innebär att 740 personer (-240*) i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa 18-24 åringar i riket var 8,3 procent (-2,2 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland 18-24 åringar minskade också i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland 18-24 åringar med -2,4 procentenheter i dessa kommuner jämfört med juli 2021.

Utrikesfödda

 • Arbetslösheten bland utrikes födda 16-64 åringar i Norrköping var 22,8 procent i juli 2022 (-2,9 procentenheter*).
 • Det innebär att 3 960 (-630*) utrikes födda personer var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa utrikes födda 16-64 åringar i riket var 16,4 procent (-2,6 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland utrikes födda minskade i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland utrikes födda med -2,5 procentenheter i dessa kommuner jämfört med juli 2021.

* förändringen sedan samma månad föregående år

Not: Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal

Läs mer om arbetslöshetsstatistiken på kommunens hemsida.