Så vill Norrköpings invånare ha trafikmiljön i framtiden

Den framtidsbild som flest av deltagarna i enkätstudien föredrog.

En majoritet av Norrköpings invånare prioriterar lägre hastigheter för bilar och mer utrymme för gående, cyklister, kollektivtrafik och stadsliv. Det visar en enkät bland där invånare i fyra svenska städer har fått ta ställning till olika framtidsscenarier.

– Resultaten ligger i linje med vår nyligen antagna trafikstrategi där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Det är förstås kul att se att det vi arbetar för stämmer överens med det Norrköpingsborna faktiskt vill, säger Henrik Fahlbeck, trafikplanerare på Norrköpings kommun.

Under våren genomfördes en enkätstudie i Eskilstuna, Linköping, Norrköping och Örebro. Slumpvis utvalda invånare i de fyra kommunerna fick välja mellan tre olika framtidsscenarier, som beskrevs i text och bild. Resultatet visar att närmare två tredjedelar av de svarande i de fyra städerna föredrar någon av lösningarna där hastigheterna inom stadens centrala delar begränsas och att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

– Det är tydligt att människor föredrar en trafiklösning som innebär mindre bilbuller, högre trafiksäkerhet och mer utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik, säger Sandra Strömstedt som är projektledare i EU projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan på Region Sörmland.

Ålder, kön, boende och bilinnehav spelar roll

Kvinnor och unga personer tenderar att i större utsträckning föredra lösningar som prioriterar kollektivtrafik och cykling. Var du bor i kommunen och hur många bilar som du äger påverkar också.

­Personer som bor utanför staden eller som äger fler än en bil vill i högre utsträckning ha trafiklösningar som ger bilen mer utrymme i centrum, medan personer som bor i lägenhet i centrum hellre vill se andra lösningar, säger Henrik Fahlbeck, trafikplanerare på Norrköpings kommun.

Viktiga resultat för kommunens fortsatta arbete

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan. Projektet är ett EU-finansierat samverkansprojekt där Region Sörmland, Region Örebro län, Region Östergötland och Biodriv Öst ingår.

Projektet ska bidra till att det hållbara resandet ökar i de tre länen samt att tjänstepersoner som arbetar med hållbart resande i länens kommuner får ökad kunskap. Resultaten från enkätstudien är viktigt för kommunens fortsatta samhälls- och stadsplaneringsarbete.

Det är även intressant att Linköpingsborna svarar väldigt snarlikt Norrköpingsborna. I båda städerna vill en majoritet av medborgarna se en lugnare och mer gångvänlig stadskärna. Detta förstärker ju resultaten ytterligare och knyter städerna närmare varandra, säger Henrik Fahlbeck.

Fakta:
Rapportens resultat bygger på en enkätundersökning som skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 till 85 år i vardera av de fyra deltagande kommunerna. Totalt besvarades undersökningen av 42 procent av de inbjudna.

Enkätens tre scenarier, som återfinns i sin helhet som bilaga till rapporten, innebär i korthet:

  • A: Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i stadens centrala delar.
  • B: Lägre hastigheter inom stadens centrala delar, prioritet för gång, cykel och kollektivtrafik och minskat utrymme för biltrafiken.
  • C: Mer långtående förändringar än scenario B, där gatuutrymmet i princip helt tas över av fotgängare, cyklister och busstrafik och där privat biltrafik utgör ett undantag.

Insamlingen av data och sammanställningen av rapporten gjordes av Institutet för Kvalitetsindikatorer på uppdrag av projektet Fossilfritt 2030-Rena resan.

Läs mer om projektet Fossilfritt 2030.

Hela rapporten kan du läsa här.