Arbetet med att ta emot Ostlänken växlar upp

Publicerad

Den nya centralstationen kommer att bli ett nytt landmärke när stambanan Ostlänken kommer till Norrköping. En arkitekttävling förbereds för det som kommer att bli den första etappen i stadsutvecklingen av stationsområdet och Butängen.

Arbetet med att ta emot Ostlänken tar nu fart efter att medfinansieringsavtalet mellan Norrköpings kommun och Trafikverket skrevs under i våras. Avtalet är en följd av det beslut som kommunfullmäktige fattade i december 2020 om att spåren och stationsbyggnaden ska ligga i upphöjt läge.

– Genom det upphöjda läget får vi flera fördelar. Det blir kortare bytestider mellan tåg men också mellan annan kollektivtrafik då hållplatserna för spårvagnarna hamnar rakt under. Vi använder också marken mer effektivt och kan bygga staden närmare järnvägen vilket ökar attraktiviteten för området runt stationen. Ur ett kommunalekonomiskt långsiktigt perspektiv bedöms den upphöjda stationen bli mer fördelaktig, säger Josef Erixon, huvudprojektledare för Ostlänken i Norrköpings kommun.

Nu pågår förprojekteringen som ligger till grund för såväl järnvägsplan och detaljplaner. Spåren och stationsbyggnaden kommer att ligga cirka 100 meter norrut jämfört med nuvarande centralstation.

Arkitekttävling för stationsbyggnaden

Byggstarten för Ostlänken ligger några år framåt i tiden: för Norrköpings del 2027 men planeringen och projekteringen är inne i en intensiv fas. Projektkontoret på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun växlar upp arbetet.

– Just nu förbereder en öppen arkitekttävling som planeras att utlysas för centralstationen och kvarteren som ligger närmast. Den är en viktig pusselbit att få på plats, sedan anpassas projekteringen efter det vinnande konceptet. En stationsbyggnad är ofta profilerande för staden och vi väntar oss ett internationellt intresse för tävlingen, säger Josef Erixon.

Tävlingen kommer att utlysas runt årsskiftet och kommunen kommer att samverka med Trafikverket, Region Östergötland och Jernhusen i arbetet med stationsutformningen.

Andra förberedelser för att ta emot Ostlänken i Norrköping är redan i full gång. Stadsdelen Butängen kommer att bli den naturliga förlängningen av stationen med bostäder på gångavstånd till spåren. Några av kvarteren med bostäder kommer att ingå i en första stadsutvecklingsetapp i samverkan med byggherrar. Vill man som investerare gå in, så är det ett bra skede nu.

Granne med det nya stationsområdet ligger också Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt Inre hamnen med spännande arkitektur, bostäder, parker och vattennära läge med kanaler i området.

Öppnar nya möjligheter i regionen

Den nya stambanan byggs för höghastighetstrafik i 250 kilometer i timmen vilket innebär en restid på 45-50 minuter till Stockholm som skapar nya möjligheter för jobb och underlättar människors livspussel. Men den största vinsten görs i att kapaciteten på spåren blir så mycket större.

- Vi har slagit i taket på dagens järnvägssystem. Det är trångt, svårt att underhålla och med många driftstopp. Genom Ostlänken frigörs kapacitet på den befintliga järnvägen för pendling till och inom regionen och för godstrafik, säger Josef Erixon.

Redan nu finns Kardonbanan på plats för godstrafiken och den sju kilometer långa järnvägen knyter ihop den södra stambanan med Norrköpings hamn. Den effektiviserar hanteringen av gods och ökar andelen gods som fraktas på järnväg.

Nästa steg togs i september 2022 när Trafikverket började bygga den nya godsbangården på Malmölandet. Den kommer att öka kapaciteten för längre och fler tåg så funktionaliteten optimeras i hela trafiksystemet. Detta ger både ökad effektivitet och minskade utsläpp som en del i den gröna omställningen då mer tunga transporter kan växlas över från väg till sjö och järnväg. ­­Med nya spår, modern godsbangård och en modern hamn i toppklass får Norrköping mycket bra förutsättningar för effektiva och miljösmarta transporter.

Skiss med järnvägsspår och bebyggelse.

Den nya centralstationen kommer att ligga på Butängen med upphöjda spår som tar Ostlänken in i staden.