Två elever fick elektrisk stöt

Publicerad

Under föregående vecka fick två elever på Vikbolandsskolan stark ström i sig vid varsin elektrisk stöt. Dialog har förts med vårdnadshavare och eleverna har även fått uppsöka vårdcentral för att säkerställa att deras hälsa inte påverkats. Skolan ser mycket allvarligt på det inträffade och har vidtagit åtgärder löpande under veckan. Även om eleverna inte skadades allvarligt kunde så ha skett. Olyckan skedde vid en fast vägginstallation, och när den undersöktes närmare kunde man se att det tidigare utförts någon form av åverkan på armaturen. Alla elinstallationer är korrekt utförda i byggnaden och inte orsak till händelserna.

Händelseförloppet har skett i två steg. Själva olyckan inträffade på måndagen. Eleverna kontaktade dock personalen vid olika tillfällen under veckan. Direkt när olyckan blev känd under måndagen, kontrollerades olycksplatsen. Där kunde man då se att någon form av åverkan tidigare hade gjorts på den fasta armaturen som eleverna hade rört vid. För att inte riskera att någon annan skulle skadas täcktes armaturen genast över.

Under veckan beslutade skolan att kontrollera lokalerna extra noga med tanke på det som skett. Detta ledde till en misstanke att fler armaturer utsatts för åverkan eller försök till åverkan och ett beslut om att en elektriker behövde kontrollera lokalerna. På fredagens morgon gick en fackman igenom lokalerna och kunde konstatera skadegörelse eller försök till skadegörelse på 15 punkter. Det fanns ingen risk för att eleverna skulle få ström i sig på dessa punkter, om elever inte självmant stoppande fingrarna där åverkan på den fasta armaturen skett.

Skolan ser mycket allvarligt både på olyckan och även på de ytterligare konsekvenser som åverkan kunde ha lett till. Utöver den anmälan till Arbetsmiljöverket som gjordes i samband med olyckan, kommer därför även en anmälan om skadegörelsen att göras till polisen. Parallellt utvärderar även skolan alla aspekter av den interna hanteringen av olyckan.

Skolan kommer att ha distansundervisning till och med onsdag denna vecka, den 5 oktober, då skadorna på samtliga fasta armaturer beräknas vara åtgärdade.

Frågor och svar om händelsen

Vad är det som har hänt?
Under måndag föregående vecka skedde ett tillbud i Vikbolandsskolans paviljonglokaler, där två elever fick en elektrisk stöt. Eleverna berättade själva vid olika tillfällen under veckan för personal om vad som inträffat. Personalen vidtog åtgärder i den aktuella lokalen i samband med att man först fick kännedom om vad som inträffat. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd fick eleverna även uppsöka vårdcentral under fredagen. Efter undersökning fick eleverna åka tillbaka till skolan. Skolan har efter det fört kontinuerlig dialog med elever och vårdnadshavare.

Hur kunde det hända?
I den vidare genomlysningen framkom att det skett en åverkan på fast installation som inneburit att kontakt med elektricitet varit har möjlig. Vem/vilka som har skapat åverkan och när detta har skett behöver nu utredas. Åverkan har inte inneburit en fara att vistas i lokalerna, men skulle kunna innebära risk för elektriska stötar om man stoppar fingrarna där åverkan på den fasta armaturen skett.

Vilka åtgärder är vidtagna?
Kommunens fastighetsförvaltning, skolsäkerhetssamordnare samt leverantören av paviljongerna kontaktades så snart händelsen kom skolledningen till kännedom. Elektriker var på plats under fredagen och gjorde ytterligare genomgång av hela lokalen. I samråd med elektriker och verksamhetschef valde skolledningen även att stänga skolan tillfälligt, för att möjliggöra för det åtgärdande arbetet på platserna där åverkan skett. Beslutet om den tillfälliga stängningen gällde först under måndag och tisdag, men har nu förlängts till och med onsdag denna vecka, på grund av leveranstider.

Skolans vidtagna åtgärder handlar om att vi inte ska ta några risker för våra elever och vi vill garantera att de ska vara säkra i lokalerna. Skolan kommer också som en extra åtgärd nu utbilda eleverna i el, dess risker och konsekvenser vid fel hantering.

Skolan har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket. En polisanmälan gällande åverkan på den fasta installationen kommer även att göras. Parallellt utvärderar även skolan alla aspekter av den interna hanteringen av olyckan.

Behöver föräldrar vara oroliga över att ha sina barn på Vikbolandsskolan?Nej, man behöver absolut inte vara orolig varken som elev eller vårdnadshavare. Paviljongleverantören har säkerställt att samtliga elinstallationer är godkänt utförda och att det inte råder någon allmän fara på platsen. Olyckan är inte kopplad till själva paviljongerna utan till den åverkan som skett. Lokalerna som används är anpassade för skolverksamhet.

Kunde skolan göra något annorlunda?
Utifrån den information som har varit känd vid varje tillfälle så har skolan vidtagit relevanta åtgärder med fokus på elevernas hälsa och säkerhet. Dock kommer man att se över de interna rutinerna och den egna hanteringen av olyckan, för att minimera risken att något liknande händer igen.

Kontaktpersoner

Emelie Lagerwall
Biträdande rektor Vikbolandsskolan
Telefon: 011-15 61 68

Henrik Eriksson
Verksamhetschef grundskola 7-9
Telefon: 011-15 62 25