Julbelysning och Norrköping Light Festival kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt

Julbelysning som hänger mellan husen på Västgötegatan

Foto: Peter Holgersson

Publicerad

Julbelysning är viktigt ur flera perspektiv och bidrar både till attraktiviteten i stadskärnan och en tryggare och säkrare utemiljö. Det lockar i sin tur allmänheten till samvaro, utevistelse och mer rörelse. Därför kommer julbelysningen och Norrköping Light Festival att pryda Norrköping även i år, men genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Med hänsyn till det rådande världsläget och dess inverkan på energiförsörjning och priser kommer tidsperioden som belysningen sitter uppe i år att vara mellan 25 november och 8 januari. Kombinationen av att använda energisnål julbelysning och korta ner perioden bidrar till att viktiga värden för Norrköping kan uppnås trots rådande situation inom energisektorn.

Julbelysningen och Norrköping Light Festival är viktiga inslag i Norrköpings innerstadsmiljö. Belysningen är uppskattad, sprider stämning och ökar attraktiviteten – och bidrar därigenom även till att stötta handeln och andra kommersiella verksamheter.

Viktigt för tryggheten

Generellt utgör belysning även en central del i trygghetsarbetet, då rätt utformad belysning har stor betydelse för att skapa trygghet i ett område. Flera av ljusinstallationerna är placerade på platser som annars är mörka och kan upplevas otrygga under vinterhalvåret. Den extra belysningen bidrar därmed till värden som är kopplade till trygghet, attraktion, folkhälsa och samhörighet.

Fastighetsägare och kommunen har sedan länge jobbat aktivt med att se över och sänka sin energiförbrukning och kostnader för dessa. Detta gäller alla former av energi och belysning. Den extra belysningen som används under julen står enbart för en mycket liten del av den totala elanvändningen. Genom samverkan mellan fastighetsägare, kommun, NKPG City och andra berörda aktörer ser man att det är möjligt att skapa en ansvarsfull julbelysning som bidrar till trygghet och attraktivitet samtidigt som energiförbrukningen hålls nere genom vidtagna åtgärder.

Följer utvecklingen

Norrköpings kommun följer ständigt utvecklingen både gällande elpriser och andra viktiga frågor och förhåller oss till omvärlden. Om det skulle bli ett krisläge med krav på kraftiga åtgärder vad gäller elförbrukningen kommer kommunen självklart att följa dessa.

Kommunens kostnader för el är bundna i fasta avtal under två år framöver, så elkostnaden i sig kommer inte att bli högre än estimerat. Däremot ser kommunen att det är viktigt att visa respekt för det läge som råder och därmed genomföra åtgärder som bidrar till minskad energianvändning.

 

Fakta
Elkostnader hos drift och underhållsenheten på samhällsbyggnadskontoret (valda delar):

Gatubelysning 13-14 MKr/år (miljoner kr)

Spårvagnsdrift ca 4,2 MKr/år (miljoner kr)

Effektbelysning 35-50 TKr /år (tusen kr)
(inkluderar julbelysning, trädbelysning, belysning av broar, vattenfall mm.)