Så här kommer kommunstyrelsen att säkerhetsprövas

Norrköpings kommun kommer att säkerhetspröva kommunstyrelsen, andra nämnder och styrelser som kan komma att hantera frågor som rör Sveriges säkerhet.

Lagstiftningen säger att Norrköpings kommun ska utföra säkerhetsprövningar på personer som kan komma att behöva hantera frågor som rör Sveriges säkerhet. Vad gäller förtroendevalda handlar det första hand om kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare. Vid säkerhetsprövningen prövas personen med utgångspunkt av den roll eller funktion som man innehar och vilka uppgifter det kan bli tal om som man behöver vara säkerhetsprövad för. Exempel på det rör framtida dokument och säkerhetskänslig information som kan behöva hanteras av kommunstyrelsen. Processen för säkerhetsprövning kommer att hanteras skyndsamt efter de senaste dagarnas mediala uppmärksamhet i frågan.

- Vi ser som jag tidigare sagt allvarligt på de uppgifter som framkommit. Efter dialog kommer kommunen nu påskynda processen av säkerhetsprövningar runt kommunstyrelsen, och där ingår Christopher Jarnvall. Då får vi fram ett sakligt underlag, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hela arbetet med att säkerhetspröva kommunstyrelsen beräknas vara klart till årsskiftet. Säkerhetsprövning sker enligt ett strikt regelverk och under sekretess. Processen startar med en bakgrundskontroll av berörda personer, sedan genomförs säkerhetssamtal. Det är Säkerhetspolisen som sedan utför en registerkontroll. Efter det gör kommunen en samlad bedömning. Det är viktigt att personerna som säkerhetsprövas har nödvändiga kunskaper om totalförsvaret, säkerhetsskyddad information och vad en säkerhetsprövning innebär så därför utförs också en utbildningsinsats.

Rekommendation för politiska befattningar som ska säkerhetsprövas

Politiska befattningar nedan bör enligt Länsstyrelsen Östergötland i samråd med Regionala rådet för skydd mot olyckor och krisberedskap säkerhetsprövas för att befattningshavarna ska kunna delges ett fullständigt beslutsunderlag i frågor som rör planering inför extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap samt planering för totalförsvaret:

  • Kommunfullmäktige; Ledamöter som har tilldelats uppdrag, där uppdraget innebär att ledamoten kan komma att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
  • Kommunstyrelsen; Ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.
  • Krisledningsnämnd; Ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare.
  • Andra styrelser och nämnder; De som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller de som bedriver säkerhetskänsligt verksamhet.