Föreläsning ska ge politiker fördjupad kunskap om jämställdhet


Norrköping deltar sedan mars 2021 i ett EU-projekt (GEMIS) som handlar om jämställdhet i politiken. Projektet har tittat på jämställdhet, makt och jämställdhetsintegrering i de deltagande kommunerna. Under kommunfullmäktige 28 november presenteras projektet och fil. Dr. Micael Nilsson kommer och pratar om jämställdhetsintegrering med avstamp i sin avhandling om jämställdhet och makt i Norrköping kommun år 1970-2006.

Gemis-pojektet är ett initiativ taget av staden Parma i Italien. De ville jobba tillsammans med främst en svensk kommun och då med jämställdhetsfrågor inom beslutsfattande.

Ämnet och inriktningen passade väl in i Norrköpings arbete med jämställdhetsfrågor då fullmäktige precis hade antagit en riktlinje för jämställdhetsintegrering i kommunen och Norrköpings kommun valde därför att delta i projektet.

Tanken är att öka kunskapen kring internationella, nationella, regionala och lokala policys och program för att minska könsskillnader och att främja inkludering av kvinnor och de mest utsatta grupperna som till exempel invandrarkvinnor i samhället.

Projektet har tre delmål. De handlar om att höja kunskapen bland beslutsfattare, tjänstepersoner och allmänhet, att främja ett jämställt deltagande i beslutfattande och att avskaffa ett språkbruk som har sin grund i stereotypa uppfattningar om kön. I Norrköping handlar det om att synliggöra vad vi är bra på och vad vi skulle kunna utveckla inom kommunens jämställdhetsarbete.

Totalt kommer GEMIS-projektet att innehålla nio olika evenemang och Norrköpings kommun ansvarar för genomförandet av två av dessa. Det handlar om ett transnationellt seminarium under hösten 2021 och ett lokalt kunskapsseminarium under hösten 2022.

Som en del i arbetet med att höja kunskapen bland beslutsfattare så kommer alltså Fil. Dr. Micael Nilssons att föreläsa i samband med kommunfullmäktige 28 november. Projektet pågår i två år. Det inleddes i mars 2021 och avslutas i mars 2023.

För den som vill delta görs anmälan till therese.dolk@norrkoping.se.

Micael Nilsson
Är fil. Dr och verksam vid Boverket och har medverkat till framtagandet av ett flertal rapporter, utredningar och en nyligen utkommen bok som behandlar bostadssociala och bostadspolitiska frågor. År 2008 disputerade han på en avhandling om jämställdhet och makt i Norrköpings kommun 1970-2006. Idag arbetar Micael främst med bostadssociala frågor och har sedan han kom till Boverket arbetat med jämställdhet och jämställdhetsintegrering både internt och externt. Föreläsningen kommer att spänna över både dåtida och nutida perspektiv och kommer ta avstamp i avhandlingen med en fördjupning i samtiden.