Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning

Publicerad

Norrköpings kommun välkomnar JO:s granskning av kommunens arbetssätt med en säkerhetsutredare för att bland annat förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, och arbetar för att på ett öppet och transparent sätt bidra till denna. I samband med granskningen har två av kommunens nämnder ombetts att lämna in yttranden med svar på frågor. Idag blir förslaget till det första yttrandet som JO har begärt in offentligt.

De två nämnderna som ska lämna in yttranden är dels kommunstyrelsen, KS, och dels biståndsutskottet i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, AVN. Idag blir förslaget till KS yttrande offentligt i och med att det skickas till nämndens ledamöter. Därpå ska ledamöterna granska yttrandet och besluta om det den 5 december. Den 30 november inleds samma process med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott, där beslut fattas den 7 december.

JO:s frågor gäller bland annat arbetssättet med den säkerhetsutredare som anställdes 2021 för att kunna stödja kommunens verksamheter med kompletterande underlag, i samband med utredning om felaktigheter inom områden där bidrag eller andra former av stöd betalas ut. Syftet med tjänsten var att förstärka arbetet med att säkerställa att skattemedel går till avsedda ändamål, och inte hamnar i orätta händer. Det är bland annat själva formerna för det arbetet som har ifrågasatts och nu ska granskas av JO.

– Det är positivt att JO granskar detta, och processen med att ta fram yttranden till JO har också använts för att vi inom Norrköpings kommun gemensamt ska kunna genomlysa arbetet. Vi ska värna skattekronan och bidrag ska betalas ut på korrekta grunder, men de verktyg som vi använder måste ha en legal grund. Det handlar om kommunens trovärdighet och under tiden som detta arbete pågår använder vi oss inte av de insatser som JO nu granskar. Det ger en viktig signal om att vi tar det här på allvar och är ödmjuka inför vilka slutsatser som granskningen leder fram till, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Kommunen strävar efter att förvalta skattemedlen på ett sådant sätt att det ekonomiska biståndet ska gå till dem som bäst behöver det. Detta är av stor vikt för legitimiteten i välfärdssystemet och vi ser det arbetet som väldigt viktigt. Samtidigt förhåller vi oss öppna till att såväl beslutsprocess som arbetssätt kopplat till arbetet kring säkerhetsutredaren kan ha brister som vi tidigare inte varit medvetna om. Därför välkomnar vi JO:s granskning och förhoppningen är att den leder till en ökad tydlighet kring vad som gäller. Kommunen kommer självklart att följa JO:s beslut och vi ser även granskningen som ett sätt att själva få möjlighet att åter fördjupa oss i frågan och därefter bestämma hur kommunens arbete mot felaktiga utbetalningar bäst ska utformas framåt, säger Anna Selander, tf kommundirektör.

Efter att KS beslutat om sitt yttrande den 5 december, justeras protokollet den 12 december och expedieras därpå till JO. Efter att AVN:s biståndsutskott beslutat om sitt yttrande den 7 december, justeras detta beslut omedelbart och expedieras därefter till JO.