Nystart för frågan om vägföreningarnas framtida förutsättningar

Publicerad

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2022 att en ny arbetsgrupp skulle utses med syfte att skapa bred politisk enighet kring en ny utredning om vägföreningarnas framtida förutsättningar i Norrköpings kommun. Det är fortsatt en stor fråga för många Norrköpingsbor och nu inleder arbetsgruppen sitt arbete.

– Vi har haft ett första möte och jag är nöjd med att alla åtta partier som är representerade i kommunfullmäktige vill bidra på ett konstruktivt sätt. Fokus är att blicka framåt och försöka enas om vilket ansvar för infrastruktur som Norrköpings kommun vill ta i framtiden, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande och sammankallande för arbetsgruppen.

Omtag kring vägföreningarna

Ansvarsfördelningen vad gäller vägskötsel är komplex vilket den långdragna hanteringen av en fråga som startade redan 1971 vittnar om. Under slutet av föregående mandatperiod öppnade flera partier upp för ett omtag i frågan.

– Jag är försiktigt positiv till arbetsgruppens arbete. Oavsett det som varit så är det en styrka att vi är många partier som försöker enas om en gemensam syn i den här frågan. En växande kommun ställer andra krav på kommunala insatser i form av gator, lekplatser och andra grönytor och det är just det som gruppen ska titta på. Vi vill hitta ett långsiktigt och hållbart förhållningsätt till detta och det kan komma att innebära förändringar för de områden som idag omfattas av en samfällighet, säger Markus Åkerman, centerpartiets representant i arbetsgruppen.

Ekonomisk kompensation för skötsel

I december 2021 beslutades om ett nytt bidragssystem. En ny bidragsmodell var en del i att vägföreningarna tar över skötseln av grönytor och lekplatser och därmed kan få ekonomisk kompensation för det. Förändringen medför att bidragsystemet vilar på tre ben:

  • Bidrag till väg som är berättigad till statligt stöd
  • Bidrag till vissa vägar som inte får statligt stöd
  • Utvecklingsbidrag.

Utvecklingsbidraget är tänkt att kompensera för just grönskötseln men det har överklagats och därmed är Norrköpings kommuns inställning att inte betala ut bidrag i ärenden som inte vunnit laga kraft. Därmed finns det ett tiotal föreningar som omfattas av just grönskötselbidraget som just nu inte fått något bidrag alls utbetalt.

Utbetalningar ska ske skyndsamt

– Jag blev uppmärksammad på detta för några veckor sedan och förstod att det här är problematiskt för flera föreningar. Därför tog jag kontakt med tekniska nämndens nuvarande ordförande Markus Åkerman för att se om det var möjligt att betala ut den del av bidraget som inte omfattas av överklagandet innan årsskiftet. Jag kan nu meddela att vi kommer vara behjälpliga med utbetalningar skyndsamt och hoppas på att det är ett besked som tas emot som ett tecken på att det nu finns en politisk vilja till bättre dialog med vägföreningarna, säger Sophia Jarl.

Norrköpings kommun skickade tisdag 13 december ut ett brev till de berörda föreningarna som snarast ombedes återkomma med nödvändiga uppgifter och därefter sker utbetalning. Det gäller den del av föreningens bidrag som inte omfattas av pågående rättsprocess.