Nu fortsätter utvecklingen av Klinga verksamhetsområde

Publicerad
Klinga 5 verksamhetsområde, vy från norr

Nu är detaljplanen för Klinga verksamhetsområde etapp 5 ute på granskning. Det betyder att myndigheter, sakägare och andra som påverkas av planen har möjlighet att lämna synpunkter. Efterfrågan på industri- och verksamhetsmark är stor i Norrköping och syftet med den nya planen är att fler verksamheter ska kunna etablera sig i Klinga. Samtidigt ska den nya detaljplanen se till att naturvärden i området bevaras.

Området i Klinga är utpekat som ett av 13 utvecklingsområden enligt översiktsplanen för Norrköping (lägg in länk). Klinga verksamhetsområde har utvecklats under ett antal år. Kommunens del i etapp 2 är klar och allmänplats i etapp 4 planeras blir klar i december 2023. Etapp 1 är färdigt sedan flera år tillbaka med bland annat bensinstation, snabbmatsrestaurang, småindustrier och kontor. Etapp 3 närmast E4:an är under projektering.

Granskningstid för etapp 5

Nu är det dags för detaljplanen för etapp 5 att gå ut på granskning. Etapp 5 är en strategisk fortsättning i utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Efterfrågan på industri- och verksamhetsmark är stor i Norrköping och detaljplanen är högt prioriterad för att möta efterfrågan. Området i etapp 5 består idag av skog och ägs till största delen av Norrköpings kommun.

Efter samrådet i våras har planarbetet fortsatt och vissa saker har ändrats efter de synpunkter som kom in. Gränsen för planområdet har dragits om och kvartersmarken har minskats för att ge mer plats för natur. Det innebär att planområdet är mindre i det förslag som nu ställs ut för granskning. I granskningsförslaget planläggs området som NATUR i syfte att det ska bevaras.

Planen föreslår också att färgen på husen ska vara dov och smälta in med naturen.

Klinga verksamhetsområde etapp 5 (Borg 17:6) är ute på granskning mellan 28 november 2022 till och med den 5 januari 2023

Under granskningstiden har du möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa detaljplaneförslaget i sin helhet