Norrköpings kommun föreslås att införa ett nytt utskott för civil beredskap

Den 9 januari 2023 informeras kommunstyrelsen om att fatta ett beslut om att införa ett nytt utskott för civil beredskap som ska hantera frågor som rör krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd.

Kommuner är en av de viktigaste samhällsaktörerna inom krisberedskap och civilt försvar, och har omfattande uppgifter och ansvar inom dessa områden. Norrköpings kommun ansvarar bland annat för flera samhällsviktiga verksamheter,  som vård och omsorg, skola, dricksvattenförsörjning, renhållning, flygplats och hamn, samt har ett omfattande ansvar för alla som vistas i kommunen.

Det nya utskottet som föreslås ska både underlätta och påskynda arbetet för krisberedskap och civilt försvar och svara för den politiska beredningen inom:

  • Styrdokument, risk- och sårbarhetsanalyser
  • Investeringar som rör beredskapshöjande åtgärder, till exempel reservkraftverk, beredskapslivsmedel, trygghetspunkter, ledning och samband.
  • Utformningen av kommunens krisorganisation
  • Säkerhetsskyddsåtgärder

– Krisberedskap och frågor som berör civilt försvar har högaktualiserats under senare år. Genom att införa ett utskott för civil beredskap ges möjlighet till en samlad politisk beredning där vi både kan informera och bereda ärenden inom säkerhetsområdet på ett strukturerat, effektivt och korrekt sätt, säger Anna Selander, tillförordnad kommundirektör.

Utskottet fullgör kommunstyrelsens uppgifter avseende frågor som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Det är presidiet i kommunstyrelsen som ingår i utskottet. Samtliga personer i utskottet kommer att säkerhetsprövas i syfte att kunna ta del av säkerhetsskyddsklassificerad information och kunna delta i säkerhetskänslig verksamhet.

– I samband med att frågor kom gällande säkerhetsprövningarna valde vi att granska vår process för arbetet. Med hänsyn till det juridiska perspektivet och hur säkerhetsskyddslagen är utformad föreslår vi att frågorna hanteras inom ett utskott istället. Lagen uppmanar till att så få personer som möjligt kommer i kontakt med säkerhetsklassat material och lagens allmänna krav hänvisar till restriktivitet, varför vi kommit fram till det, säger Anna Selander.

Frågor som berör trygghet, brottsförebyggande arbete, räddningstjänst och trafiksäkerhet eller övriga säkerhetsfrågor ingår inte i utskottets ansvarsområde.