Ändring i lokala ordnings-föreskrifter gällande tillstånd för uthyrnings-verksamhet på allmän plats (KS 2022/0490)   

Publicerad

Kommunfullmäktige har infört en ny paragraf i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Norrköpings kommun. Syftet med den nya paragrafen är att bättre komma tillrätta med de konsekvenser som uppstått till följd av att den kraftigt ökade omfattningen av uthyrning av friflytande mobilitetstjänster, till exempel elsparkcyklar. Genom att införa en bestämmelse i de allmänna ordningsföreskrifterna får kommunen en möjlighet att med villkor närmare reglera dessa verksamheter.

En ny paragraf införs:

22 § Uthyrning av friflytande mobilitetssystem.

Tillstånd krävs av Polismyndigheten för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder eller liknande), oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren och om de är försedda med motor eller inte.

Nuvarande 23 §, om överträdelser, ändras till 24 § och ändras till:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och andra stycket, 11 §, 12 § och 13 § tredje stycket, 14 §, 15 § och 17-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

Hela dokumentet för lokala ordningsföreskrifter hittar du här. Pdf, 2.1 MB.