Östra Promenaden
färdigställs under våren

Publicerad angivet

Lindar planteras i Vasaparken

Lindar, uppodlade skott från den gamla lindarna i Östra Promenaden, planteras i Vasaparken


Cyklister, gångtrafikanter och bilister rör sig återigen längs Östra Promenaden. I gråmulna december kan den skira grönskan kännas avlägsen, men om några månader kommer löv på nyplanterade lindar spricka ut på fler ställen i staden.

Det var i augusti 2021 som arbetet inleddes längs Östra Promenaden med att ta ner de gamla lindarna, stänga av trafiken och börja forma en Promenad för kommande generationer. I våras öppnades den första etappen vid Södra Promenaden och nu har den sista sträckan öppnats för alla sorters trafikslag.

Föryngring av lindarna har varit ett av projektets centrala syften och i den moderna versionen av Östra Promenaden har 190 nya träd planterats. De unga lindarna har odlats upp med tanken att ersätta de gamla träden och från början sattes 400 skott från befintliga ”promenadlindar”.

Det har gett ett överskott av träd som succesivt har planterats ut i stadens parker, och nu kommer de sista 45 lindarna att planteras ut i Vasaparken, Folkparken, Hagaparken och vid Aborreberg. Dessutom kommer ytterligare 16 träd att planteras i trälådor längs Södra kajen som under våren kommer att göras i ordning för att bli ett gång- och cykelstråk mellan innerstan och Inre hamnen.

Östra Promenaden-projektet avslutas under våren genom att två torgytor färdigställs vid Skolgatan och S:t Persgatan samt att förgårdsmarken vid Djäkneparksskolan och Malmska skolan får planteringar och ytor där människor kan vistas.